فایل word مقايسه هوش هيجاني در بين زنان ورزشکار ( با مهارت باز و بسته ) و غير ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه هوش هيجاني در بين زنان ورزشکار ( با مهارت باز و بسته ) و غير ورزشکار :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :13

هدف از تحقیق حاضر, مقایسه هوش هیجانی در بین زنان ورزشکار (با مهارت های ورزشی باز و بسته) و غیرورزشکاران است. آزمودنی های این تحقیق 80 ورزشکار (50 ورزشکار با مهارت باز و 30 ورزشکار با مهارت بسته) که به طور تصادفی از بین باشگاه های برتر شهر اصفهان انتخاب شدند و 80 غیرورزشکار, با دامنه سنی 18 تا 30 سال بودند. برای سنجش میزان هوش هیجانی آزمون ها, از پرسشنامه هوش هیجانی آزمون ها, از پرسشنامه هوش هیجانی کارسون و همکاران استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات, با استفاده از روش آماری t-test و ANOVA به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. نتایج نشان داد بین میانگین هوش هیجانی ورزشکاران با مهارت باز و بسته و ورزشکاران شرکت کننده در این تحقیق اختلاف معنی داری وجود ندارد (به ترتیب P=0.67, P=0.87, اما بین میانگین هوش هیجانی ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت معنی داری وجود دارد .(P=0.035)
کلید واژه: هوش هیجانی, مهارت باز, مهارت بسته, ورزشکار, غیرورزشکار

لینک کمکی