فایل word بررسي تاثير برنامه هشت هفته اي تمرينات هوازي بر چربي هاي خون مردان مبتلا به پرفشار خوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير برنامه هشت هفته اي تمرينات هوازي بر چربي هاي خون مردان مبتلا به پرفشار خوني :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :20

هدف از تحقیق حاضر, بررسی تاثیر برنامه هفته ای تمرینات هوازی بر کاهش لیپیدهای سرم خون بیماران پر فشار خون مرد است. به همین منظور 20 بیمار مبتلا به فشار خون بیش از 140.90 میلی متر جیوه با دامنه سنی 65 - 25 سال در تحقیق حاضر شرکت کردند. این بیماران به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی در تمرینات هفته ای شرکت کردند, اما گروه کنترل در هیچ مداخله ای شرکت نداشتند و فقط از مراقبت های رایج پزشکی استفاده کردند. از هر دو گروه تجربی و کنترل در قبل و بعد از شروع برنامه تمرینی, پیش و پس آزمون به منظور اندازه گیری چربی های خون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش آماری یک متغیره (uni variate) استفاده شد. کلیه عملیات آماری در آلفای درصد و فاصله اطمینان درصد معنی دار است. نتایج تحقیق نشان داد که TG, TC, LDL پس از 8 هفته تمرین به طور معنی داری کاهش یافتند (P<0.05) , اما HDL نه تنها افزایش معنی داری نشان نداد, بلکه کاهش یافت (P>0.05) در گروه کنترل هیچ یک از متغیرهای مذکور تغییر معنی داری را نشان نداد (P>0.05).
کلید واژه: تمرینات هوازی, لیپید خون, پرفشارخونی

لینک کمکی