فایل word رابطه سبک رهبري مربيان با انسجام گروهي بازيکنان در تيم هاي بسکتبال باشگاه هاي ليگ برتر کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه سبک رهبري مربيان با انسجام گروهي بازيکنان در تيم هاي بسکتبال باشگاه هاي ليگ برتر کشور :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :16

هدف از این تحقیق, بررسی رابطه بین سبک های رهبری مربیان (براساس مدل چند بعدی در ورزش ) و انسجام گروهی بازیکنان و بررسی تفاوت این دو متغیر در تیم های موفق و کمتر موفق بوده است. همچنین این تحقیق به بررسی وجود ارتباط بین انسجام گروهی بازیکنان و موفقیت یک تیم پرداخته است. آزمودنی های این تحقیق بازیکنان تیم های بسکتبال لیگ برتر کشور در سال 1382 بودند (N=n = 144) ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (چلادوری و صالح, 1980) و پرسشنامه محیط گروهی (کارون, ویدمایر و براولی, 1985) بود که بازیکنان با استفاده از دو پرسشنامه اخیر ادراک خود را از سبک رهبری مربی و انسجام گروهی تیم خود مشخص کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین سبک های رهبری رفتار آموزشی, دموکراتیک, حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت و ارتباط منفی و معنی داری با سبک رهبری آمرانه با انسجام اجتماعی و انسجام تکلیف بازیکنان وجود دارد (P<0.01) همچنین بین سبک های رهبری مربیان تیم های موفق و کمتر موفق تفاوت معنی داری مشاهده شد (P<0.01). بین انسجام گروهی بازیکنان و موفقیت یک تیم نیز ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد. با توجه به نتایج تحقیق, سبک رهبری مربیان از عوامل مرتبط با انسجام گروهی است و انسجام گروهی نیز از عوامل مرتبط با موفقیت یک تیم ورزشی است. مربیانی که بیشتر از سبک های رفتار آموزشی, دموکراتیک, حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت و کمتر از سبک آمرانه استفاده می کنند, تیم های منسجم تر و در نهایت موفق تری دارند.
کلید واژه: سبک رهبری, انسجام گروهی, مربی, بازیکنان, بسکتبال, لیگ برتر

لینک کمکی