فایل word مقايسه جهت گيري ورزشي دانشجويان دختر و پسر ورزشکار رشته هاي انفرادي و گروهي شرکت کننده در هفتمين المپياد ورزشي و رابطه آ ن با انگيزه هاي رقابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه جهت گيري ورزشي دانشجويان دختر و پسر ورزشکار رشته هاي انفرادي و گروهي شرکت کننده در هفتمين المپياد ورزشي و رابطه آ ن با انگيزه هاي رقابتي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :25

هدف از تحقیق حاضر مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در هفتمین المپیاد ورزشی و رابطه آن با انگیزه های رقابتی آنها بود (N=2350) نمونه آماری این تحقیق را 720 نفر از دانشجویان دختر و پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی تشکیل می دادند. ابزار اندازه گیری این تحقیق عبارت بود از پرسشنامه جهت گیری ورزشی(SOQ) گیل و دی تری (1988) و پرسشنامه انگیزه های رقابتی(SAI) ویلیس (1986). روایی ملاکی و پایایی آزمون _ آزمون مجدد این پرسشنامه ها در سطحP<0.05 معنادار بود. در این تحقیق فرضیه هایی در سطحP<0.05 مورد آزمون قرار گرفتند که اهم نتایج آن عبارت است از: بین ابعاد جهت گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت, اگر چه در ابعاد رقابت طلبی و هدف چینی دانشجویان ورزشکار رشته های گروهی نسبت به انفرادی برتری داشتند. بین ابعاد جهت گیری ورزشی و انگیزه های رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
کلید واژه: جهت گیری ورزشی, انگیزه های رقابتی, هدف چینی, رقابت طلبی, برد گرایی

لینک کمکی