فایل word تاثير يک برنامه تمريني ويژه صبح و عصر بر سازگاري زمان تمرين و زمان آزمون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير يک برنامه تمريني ويژه صبح و عصر بر سازگاري زمان تمرين و زمان آزمون :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :21

هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر یک برنامه تمرینی ویژه صبح و عصر بر سازگاری زمان تمرین و زمان آزمون بوده است تا تغییرات احتمالی در برخی عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی نسبت به زمان تمرین مطالعه شود. به این منظور, زمان واکنش ساده در پاسخ به محرک دیداری, حداکثر قدرت ایزومتریک دست, توان بی هوازی پا و استقامت عضلات کمربند شانه ای, در پیش آزمون) عصر) و پس آزمون (صبح و عصر) سنجیده شده اند. در این پژوهش 20 پسر دانش آموز داوطلب که دست کم یک سال سابقه تمرین منظم کشتی داشتند, به شکل تصادفی به دو گروه تجربی 1 (زمان تمرین 9 تا 11 صبح) و گروه تجربی 2 (زمان تمرین 4 تا 6 عصر) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 3 هفته و هر هفته 4 جلسه در یک برنامه تمرینی کشتی شرکت داده شدند. تحلیل واریانس چند عاملی نتایج نشان داد در هیچ کدام از عوامل مورد سنجش, سازگاری معنی داری با زمان تمرین رخ نمی دهد و این در حالی است که تفاوت معنی داری بین زمان های گوناگون سنجش زمان واکنش ساده مشاهده شد (P=0.001) همچنین, بین زمان های گوناگون اندازه گیری حداکثر قدرت ایزومتریک دست, تفاوت معنی داری به وجود نیامد (P=0.195) سنجش توان بی هوازی پا در زمان های مختلف ارزیابی, اختلاف معناداری نشان داد (P=0.00), در حالی که استقامت عضلات کمربند شانه ای تغییر بارزی نیافت (P=0.273)
کلید واژه: ساعت زیستی, چرخه شبانه روزی, زمان تمرین, سازگاری زمانی

لینک کمکی