فایل word بررسي تاثير 8 هفته حرکات اصلاحي بر ميزان قوس کمري دانشجويان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير 8 هفته حرکات اصلاحي بر ميزان قوس کمري دانشجويان دختر 25 - 19 ساله مبتلا به پشت گود در دانشگاه لرستان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :24

هدف از این تحقیق , بررسی تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمری است . به این منظور 30 دانشجوی دختر 25-19 ساله دانشگاه لرستان که مبتلا به لوردوز کمری بودند, با میانگین سنی 21±1.7 سال به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی 15) نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. انحنای کمری با استفاده از روش خط کش منعطف در وضعیت ایستاده , میزان انعطاف عضلات همسترینگ با استفاده از روش بالا آوردن مستقیم پا (SLR), کوتاهی عضلات خم کننده ران با گونیامتر (آزمون توماس ), میزان انعطاف عضلات باز کننده کمر با استفاده از متر نواری و آزمون شوبر (Schober), قدرت عضلات شکم از طریق آزمون دراز و نشست اندازه گیری شد. گروه تجربی به مدت 8 هفته , هفته ای 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه حرکات اصلاحی را انجام دادند. گروه کنترل در این مدت هیچ گونه حرکات اصلاحی انجام ندادند. در پایان دوره تمرین, اندازه گیری ها در مورد دو گروه بار دیگر انجام و نتایج تحقیق با استفاده از برنامه آماریSPSS و آزمونt مستقل و همبسته در سطح 0.05 = a مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
کلید واژه: لوردوز کمری, انعطاف پذیری, خط کش منعطف, تستSLR , تست شوبر(schober), تست توماس

لینک کمکی