فایل word بررسي اثر بردو باخت و جهت گيري هدفي بر ميزان احساس خودکارآمدي در فوتباليست هاي ليگ کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر بردو باخت و جهت گيري هدفي بر ميزان احساس خودکارآمدي در فوتباليست هاي ليگ کشور :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :12

هدف ایــن پژوهش, بررسی اثر برد و باخـت با توجه به جهت گیری هدفی (وظیفه مدار و خودمدار) بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست های لیگ کشور (دسته اول و برتر) است . بدین منظور 60 آزمودنی به طور تصادفی تحت عنوان حجم نمونه در جامعه آماری تیم های شرکت کننده در لیگ دسته اول و برتر کشور شرکت کردند. آزمودنی ها قبل و بعد از مسابقه به پرسشنامه احساس خودکارآمدی بندورا و پرسشنامه های وظیفه مداری و خودمداری در ورزش پاسخ دادند. پس از استخراج یافته ها و تنظیم جداول توزیع فراوانی , به بررسی و مقایسه داده های حاصله بانورم مندرج پرسشنامه, به ارزیابی میزان احساس خودکارآمدی آزمودنی ها پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد میزان احساس خودکارآمدی وظیفه مداران بعد از برد به صورت معنی داری افزایش یافته است (P=0.00), همچنین بعد از باخت کاهش معنی داری مشاهده شد (P=0.00). در همین مورد احساس خودکارآمدی در خودمداران پس از باخت کاهش معنی دار (P=0.00) و پس از برد افزایش معنی داری (P=0.00) را نشان داد. بین میانگین های مقادیر احساس خودکارآمدی در دو گروه وظیفه مدار بعد از برد (P=0.14) و نیز بعد از باخت(P=0.77) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
کلید واژه: خودکارآمدی, وظیفه مدار, خودمدار, لیگ کشور

لینک کمکی