فایل word بررسي تاثير ارتباط بين ويژگي هاي فردي مديران سازمان تربيت بدني و وزارت علوم , تحقيقات و فناوري بر خلاقيت و مديريت تضاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير ارتباط بين ويژگي هاي فردي مديران سازمان تربيت بدني و وزارت علوم , تحقيقات و فناوري بر خلاقيت و مديريت تضاد :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :17

این تحقیق برای بررسی میزان تاثیر ویژگی های فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم, تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد صورت گرفته است. نمونه تحقیق شامل کلیه مدیران سطح عالی و میانی سازمان تربیت بدنی (75 نفر) و وزارت علوم, تحقیقات و فناوری (85 نفر) است. ابزارهای اندازه گیری این تحقیق عبارتند از: 1. پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی که شامل پرسش سه گزینه ای است. 2. پرسشنامه مدیریت تضاد رابینز که شامل پرسش هفت گزینه ای است . 3. پرسشنامه ویژگی های شخصی مدیران که شامل پرسش است . روش های آماری که در این تحقیق به کار رفته عبارت بودند از: ضریب همبستگی پیرسون, آزمونt , آزمون کالموگراف اسیرنف, رگرسیون چند گانه و آزمون خی دو. در ضمن برای اطمینان از روایی پرسشنامه ها از آزمون مجدد یا بازآزمایی به فاصله روز به کار رفت . نتایج به دست آمده نشان می دهد که ویژگی های فردی (سن, جنسیت, سابقه ورزشی, سابقه خدمت, میزان تحصیلات, رشته تحصیلی) تاثیری بر میزان خلاقیت و نوع مدیریت تضاد مدیران سازمان های مورد بررسی ندارد.
کلید واژه: مدیریت تضاد, خلاقیت

لینک کمکی