فایل word مقايسه ميزان موفقيت پالپوتومي با MTA (ساخت ايران) و فرموکرزول در دندان هاي مولر شيري کودکان 3-6 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهران در سال تحصيلي 83-1382

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه ميزان موفقيت پالپوتومي با MTA (ساخت ايران) و فرموکرزول در دندان هاي مولر شيري کودکان 3-6 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهران در سال تحصيلي 83-1382 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: شایع ترین ماده ای که طی دهه های اخیر برای پالپوتومی دندان های شیری به کار می رود, فرموکرزول است, ولی با توجه به معایب بالقوه آن, تحقیقات زیادی به منظور یافتن جایگزین برای آن انجام گرفته است. اخیرا MTA به علت خواص فیزیکی و بیولوژیکی برتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک پالپوتومی دندان های مولر شیری با فرموکرزول و MTA (ساخت ایران) انجام شد.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی, مجموعا 30 دندان مولر شیری که معیارهای مورد نظر را داشتند, به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. 15 دندان مولر شیری در گروه فرموکرزول و 15 دندان در گروه MTA مورد درمان پالپوتومی قرار گرفته و ترمیم شدند. علایم کلینیکی و رادیوگرافی در هر یک از ماه های اول, سوم, ششم, نهم و دوازدهم مورد ارزیابی و مـقـایـسـه قـرار گـرفتند. بررسی آماری داده ها توسط آزمون آماری Fisher"s Exact انجام و p<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: بعد از گذشت یک سال, تفاوت معنی داری از نظر میزان موفقیت درمان بین گروه (%85.8) MTA و فرموکرزول (%93.3) مشاهده نشد (P@1) و تنها علامت شکست مشاهده شده تحلیل داخلی بود.نتیجه گیری: با توجه به خواص مطلوب MTA و معایب فرموکرزول, این ماده می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای فرموکرزول در درمان پالپوتومی دندان های شیری مطرح باشد.
کلید واژه: مولر های شیری, پالپوتومی, MTA, فرموکرزول

لینک کمکی