فایل word مقايسه سلامت لثه در مادران دچار زايمان زودرس و مادران با زايمان به موقع در بيمارستان مهديه تهران در سال هاي 80 -1381

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سلامت لثه در مادران دچار زايمان زودرس و مادران با زايمان به موقع در بيمارستان مهديه تهران در سال هاي 80 -1381 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: وزن کم زمان تولد به عنوان یکی از معیارهای اساسی سلامت جامعه به شمار می آید. براساس مطالعات انجام شده, یکی از عواملی که خطر زایمان زودرس را افزایش می دهد, بیماری های پریودنتال می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی رابطه بین سلامت لثه و زایمان زودرس در نمونه ای از جمعیت زنان ایرانی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی, تعداد 201 زن باردار که به بیمارستان مهدیه تهران مراجعه کرده بودند, بدون داشتن بیماری سیستمیک و یا عوامل خطرساز زایمان زودرس و موارد مخدوش کننده, مانند استرس روانی شدید, انتخاب شدند. از این تعداد 99 نفر زایمان به موقع و 102 نفر زایمان زودرس داشتند که شاخص های خونریزی, عمق شیار لثه و دبری در آنها اندازه گیری شد. یافته ها با استفاده از آزمون های Chi-square و من- ویتنی با سطح معنی داری p<0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: اختلاف معنی داری بین مقادیر متوسط حاصل از شاخص خونریزی, عمق شیار لثه ای و شاخص دبری میان گروه با زایمان به موقع و زایمان زودرس دیده شد (p<0.001).نتیجه گیری: از آنجا که بیماری های پریودنتال می توانند از عوامل خطرساز در بروز زایمان زودرس باشند, بررسی بهداشت و مراقبت دهانی- دندانی قبل از حاملگی و کنترل وضعیت مطلوب بهداشت دهان در دوره حاملگی ضروری به نظر می رسد.
کلید واژه: سلامت لثه, زایمان زودرس, پریودونتیت

لینک کمکی