فایل word بررسي تراکم بخار جيوه موجود در فضاي کار دندانپزشکان شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تراکم بخار جيوه موجود در فضاي کار دندانپزشکان شهر تهران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: آمالگام دندانی به عنوان ماده ترمیمی برای دندانهای خلفی مورد استفاده دندانپزشکان است. هنگام کارکردن با آمالگام به دلیل وجود جیوه در ترکیب این ماده, ممکن است, مقداری بخار جیوه در فضای کار منتشر شود که اگر تراکم آن از اندازه های استاندارد تجاوز کند, مشکلاتی در سلامتی کارکنان دندانی ایجاد می کند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان مواجهه دندانپزشکان شهر تهران با جیوه ناشی از آمالگام دندانی از طریق اندازه گیری تراکم بخار جیوه موجود در فضای کار آنها انجام شد.روش بررسی: تعداد 211 کلینیک دندانپزشکی در این مطالعه توصیفی- تحلیلی شرکت داده شدند. این کلینیک ها از نقاط مختلف شهر تهران (شمال, مرکز, شرق, غرب و جنوب) به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. دندانپزشکان در روز نمونه گیری از محل کار, پرسشنامه ای که شامل سوالاتی درباره مشخصات فردی مانند سن و سابقه کار, طرز کار با آمالگام و مشخصات محیط کار بود, تکمیل کردند. سنجش تراکم بخار جیوه هوای محل کار دندانپزشکان با استفاده از لوله جاذب جیوه (Hydrar) و پمپ های نمونه برداری (SKC,222-3) طبق متد شماره 6009 نایوش (NIOSH=National Institute Of Occupational Safety and Health) انجام و نمونه های ادرار دندانپزشکان در همان روز گرفته شد. بررسی نمونه های جمع آوری شده به روش آنالیز آزمایشگاهی جذب اتمی بدون شعله انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای ناپارامتریک کروسکال والیس, من ویتنی و کندال استفاده و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین جیوه هوای محیط کار و جیوه ادرار دندانپزشکان شهر تهران به ترتیب 8.39(±9.68) و 3.107(±3.95) میکروگرم بر متر مکعب به دست آمد. بین جیوه هوای محیط کار و جیوه ادرار دندانپزشکان همبستگی معنی داری وجود نداشت (r=0.07, p>0.05). از بین متغیرهای مورد مطالعه نوع آمالگام مورد استفاده در میزان تراکم بخار جیوه محل کار تاثیر معنی داری داشت, بدین معنی که افرادی که آمالگام نوع فله ای استفاده کردند, میزان بخار جیوه فضای محل کارشان بیشتر از افرادی بود که آمالگام کپسولی استفاده کردند (p=0.034), همچنین بین مساحت اتاق کار دندانپزشک و میزان بخار جیوه موجود در آن همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (p=0.009) . بین عوامل دیگر مورد مطالعه مثل ساعات کار در روز, ساعات کار در هفته, تعداد پرکردگیها و تعویضها, نحوه خارج کردن جیوه اضافی, طرز نگهداری آمالگام سفت شده, نحوه نگهداری آمالگام خام, وجود و عدم وجود تهویه در اتاق و بقیه متغیرها با میزان تراکم بخار جیوه محل کار دندانپزشکان ارتباط آماری معنی داری به دست نیامد.نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه تراکم بخار جیوه هوای محل کار دندانپزشکان در شهر تهران از حد استانداردهای بین المللی (25 میکروگرم بر متر مکعب) کمتر بود. در عین حال بهتر است دندانپزشکان در انتخاب نوع آمالگام مورد استفاده خود دقت بیشتری به عمل آورند.
کلید واژه: آمالگام دندانی, جیوه آمالگام, بخار جیوه, آمالگام کپسولی

لینک کمکی