فایل word تحليل الاستيک و الاستيک ـ پلاستيک تغيير شکل هاي بزرگ به روش اجزاي محدود لاگرانژي همگرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل الاستيک و الاستيک ـ پلاستيک تغيير شکل هاي بزرگ به روش اجزاي محدود لاگرانژي همگرد :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نشريه دانشکده مهندسي

تعداد صفحات :21

در این مقاله روش اجزای محدود لاگرانژی همگرد برای تحلیل مسایل غیر خطی هندسی و مادی, با به کارگیری المان های سه بعدی و تغییر شکل یافته پوسته, ارایه شده است. در این تحلیل از روش لاگرانژی بهنگام همراه با همه ‏عبارت های خطی و غیر خطی کرنش گرین- لاگرانژ, برای حذف تقریب محاسبه تنش کوشی در فرمولبندی اجزای محدود استفاده شده است. برای تحلیل غیر خطی مادی, رفتار ماده در محدوده پلاستیک با کار سختی خطی مدل سازی شده و همچنین قاعده سیلان پرانتل- راس و معیار تسلیم فون میسز مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از فرمولبندی مورد نظر, مثال هایی برای تغییر شکل های بزرگ الاستیک و الاستیک- پلاستیک به کمک المان های سه بعدی و تغییر شکل یافته پوسته تحلیل شده و با نتایج دیگر روش های همگرد مقایسه شده است.
کلید واژه: المان سه بعدی, المان تغییر شکل یافته پوسته, اجزای محدود همگرد, الاستیک ـ پلاستیک

لینک کمکی