فایل word بررسي برخي فاکتورهاي بيوشيميايي سرم خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان پرورش يافته در استخرهاي خاکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي برخي فاکتورهاي بيوشيميايي سرم خون ماهي قزل آلاي رنگين کمان پرورش يافته در استخرهاي خاکي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :9

به منظور تعیین مقادیر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان از 531 قطعه ماهی قزل آلای بظاهر سالم پرورش یافته در استخرهای خاکی از طریق ورید ساقه دمی خونگیری به عمل آمد. یافته ها به روش آنالیز رگرسیون, آزمون ضریب همبستگی و آزمون فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه بدون در نظر گرفتن سن, میانگین میزان الکالین فسفاتاز (ALP) , آسپارتات آمینوترانسفراز (AST), آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) به ترتیب 29±24, 337±150, 722±320 و 579±353 واحد در لیتر, سدیم, پتاسیم و کلر به ترتیب 1.8±0.5, 144.4±6.8 و 126.7±13 میلی مول در لیتر, پروتئین تام و آلبومین به ترتیب 4±0.7 و 1.7±0.6 گرم در دسی لیتر, کلسیم, فسفر, اوره, کلسترول, اسیداوریک, کراتی نین, تری گلیسرید و گلوکز به ترتیب 103.8±35.9, 273.4±165.2, 0.4±0.2, 1.7±0.6, 270±88, 9.1±4.8, 25.3±5, 15.9±2.9 میلی گرم در دسی لیتر بدست آمد. نتایج آنالیز رگرسیون یافته ها نشان داد که با افزایش سن میانگین میزان پروتئین تام, آلبومین, کلسترول, سدیم, پتاسیم و کلر افزایش و میانگین مقادیر تری گلیسرید, کراتی نین, AST, ALT و LDH کاهش می یابد (p<0.05).
کلید واژه: ماهی قزل آلا, سرم خون,آنزیم, الکترولیت, غیرالکترولیت

لینک کمکی