فایل word تاثير مصرف خوراکي موننسين در هفته هاي پيرامون زايمان گاو هلشتاين بر حجم, فاکتورهاي اقتصادي و عدد يدي چربي شير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مصرف خوراکي موننسين در هفته هاي پيرامون زايمان گاو هلشتاين بر حجم, فاکتورهاي اقتصادي و عدد يدي چربي شير :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :6

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف موننسین بر فاکتورهای اقتصادی شیر (درصد پروتئین و درصد چربی) و میزان اسیدهای چرب غیر اشباع چربی شیر در هفته های نخست شیردهی در سیزده راس گاو هولشتاین بالغ از سه هفته پیش از زایمان بود. گاوها بر اساس تعداد زایش به دو بلوک تصادفی شاهد و تیمار تقسیم شدند. جیره گاوهای هر دو گروه مشابه بود. به جیره گروه آزمایش, به ازای هر راس گاو, موننسین به میزان 340mg/day در طی سه هفته آخر آبستنی, 160-480mg/day در طی 14 روز نخست شیردهی و 350mg/day در روز در روزهای 15 تا 35 بعد از زایمان اضافه شد. نمونه شیر در روزهای 15, 25, 35 و 45 پس از زایش اخذ و درصد پروتئین, درصد چربی و عدد یدی چربی شیر اندازه گیری شد. حجم شیر در سه ماه اول شیردهی و حجم استاندارد شیر تولیدی تا آخر دوره شیردهی اندازه گیری شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم آفزار آماری SPSS و آزمون های آماری repeated measures ANOVA و Independent t -test تجزیه و تحلیل شدند. تفاوت معنی داری در میانگین تولید شیر در ماه های اول, دوم و سوم شیردهی و تولید استاندارد شیر در طول دوره شیردهی در گروه های شاهد و تیمار دیده نشد (p>0.01). روند عادی کاهش پروتئین و چربی شیر در هفته های پس از زایمان در هر دو گروه دیده شد. در گروه تیمار روند کاهش پروتئین کندتر بود. میزان پروتئین شیر در گروه های شاهد و تیمار در نمونه گیری های متوالی تفاوت معنی داری نداشت (p<0.01). در گروه تیمار میزان چربی شیر از روز 25 شیردهی به بعد رو به افزایش گذاشت به طوری که در روز 45 پس از زایمان میزان آن در گروه تیمار به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود. عدد یدی چربی شیر در گروه تیمار پیوسته بالاتر از گروه شاهد بود ولی این تفاوت معنی دار نبود. تحقیق حاضر نشان داد مصرف موننسین در دوره انتقالی تاثیر سویی بر حجم شیر, میزان پروتئین, چربی و کیفیت چربی آن ندارد.
کلید واژه: موننسین, گاو, شیر, پروتئین, چربی, عدد یدی

لینک کمکی