فایل word مقايسه ايمني زايي آنتي ژنهاي اکينوکوکوس گرانولوزوس عليه کيست هيداتيک گوسفند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه ايمني زايي آنتي ژنهاي اکينوکوکوس گرانولوزوس عليه کيست هيداتيک گوسفند :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :9

در این مطالعه ایمنی زایی آنتی ژن ای مراحل مختلف چرخه زندگی اکینوکوکوس برای تعیین اثر بخش ترین آنتی ژن جهت استفاده در ساخت واکسن علیه کیست هیداتیک در گوسفند مورد مقایسه قرار گرفت. آنالیز یافته ها با آزمون Cocran و t-student نشان داد که اختلاف معنی داری در میانگین جذب نوری گروه های تزریق شده با آنتی ژنها نسبت به گروه های کنترل وجود دارد. علاوه بر آن بیشترین میزان جذب نوری در گروه های تزریق شده با مخلوط آنتی ژنها انکوسفر و پروتواسکولکس است و کمترین آن مربوط به تزریق پروتواسکولکس به تنهایی است (p<0.05). همچنین مطالعات آسیب شناسی نشان داد که گروه های تزریق شده فاقد کیست و یا واجد کیست های کلسیفیه بودند ولی گروه های کنترل دارای کیست های بارور هستند. ایمنی ایجاد شده با استفاده از آنتی ژنها پروتواسکولکس کیست هیداتیک, انکوسفر تخم و مخلوط این دو به ترتیب 82, 72, 50.2 درصد تعیین شد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که پاسخ ایمنی در نتیجه تزریق مخلوط آنتی ژنها انکوسفر و پروتواسکولکس از هر کدام به تنهایی بیشتر است و با سطح اطمینان 95درصد (p<0.05) از ایجاد کیست هیداتیک پیشگیری می کند.
کلید واژه: اکینوکوکوس, گرانولوزوس, کیست هیداتیک, الایزا, آنتی ژن, انکوسفر,پروتواسکولکس

لینک کمکی