فایل word بررسي خصوصيات رشد فيبروبلاست هاي جدا شده از نواحي پاييني اندام حرکتي اسب نژاد تروبرد و اسبچه خزر در محيط کشت سلول (In vitro)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي خصوصيات رشد فيبروبلاست هاي جدا شده از نواحي پاييني اندام حرکتي اسب نژاد تروبرد و اسبچه خزر در محيط کشت سلول (In vitro) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :10

در این مطالعه خصوصیات ذاتی رشد فیبروبلاست های جدا شده از نواحی پایینی اندام حرکتی اسب نژاد تروبرد و اسبچه خزر در محیط کشت سلول (In vitro) مورد بررسی قرار گرفت. تحت بیهوشی عمومی و با رعایت شرایط آسپتیک, در 4 راس اسب نژاد تروبرد مخلوط و 4 راس اسبچه خزر, زخم تمام ضخامت در سطح جانبی و ناحیه میانی متاکارپ سمت چپ ایجاد و 3 گرم بافت زیر جلدی برداشت شد. کشت و جداسازی و تکثیر فیبروبلاست ها در محیط کشت RPMI-1640 از بافت مذکور در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد با غلظت 5 درصد گاز CO2 انجام شد. سپس شمارش و رنگ آمیزی حیاتی فیبروبلاست ها به مدت 8 روز به منظور بررسی سرعت تکثیر و میزان قابلیت زیستی این سلول ها انجام گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد اختلاف معنی داری در سرعت رشد و تکثیر فییبروبلاست های جدا شده از ناحیه پایینی اندام حرکتی اسب و اسبچه خزر وجود نداشته است. همچنین میزان قابلیت زیستی این سلول ها در هر دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد. بنابراین می توان اظهار داشت که به دلیل قرابت ژنتیکی بسیار نزدیک بین اسب و اسبچه خزر, تفاوتی در خصوصیات ذاتی رشد فیبروبلاست های آنها وجود ندارد. البته به منظور دریافتن نحوه ترمیم زخم در اسبچه خزر و مقایسه آن با اسب, نیازمند به تحقیقات بیشتر در شرایط بدن (in vivo) می باشد.
کلید واژه: اسب نژاد تروبرد, اسبچه خزر, متاکارپ, خصوصیات رشد فیبروبلاست, محیط کشت سلول

لینک کمکی