فایل word جداسازي و شناسايي قارچ هاي ساپروفيت از آلودگي قارچي تخم ماهي قزل آلاي رنگين کمان در مزارع تکثير استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جداسازي و شناسايي قارچ هاي ساپروفيت از آلودگي قارچي تخم ماهي قزل آلاي رنگين کمان در مزارع تکثير استان مازندران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :8

از تخم های قارچ زده (900 نمونه) از 6 مزرعه در استان مازنداران نمونه برداری و محیط های سابور و دکتسروزاگار, کرن میل آگار, گلوکز پپتون آگار و همچنین در محیط آب مقطر استریل به همراه دانه شاهدانه در دمای اتاق 24-18 درجه سانتیگراد کشت داده شدند. سپس کلنی های قارچ رشد یافته از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه 12 نوع قارچ بر اساس مشخصات ریخت شناسی جداسازی گردید که 3 قارچ متعلق به خانواده ساپرولگنیاسه آ که عبارتند از ساپرولگنیا پارازیتیکا, گونه ساپرولگنیا, گونه آکلیا. 9 قارچ دیگر شناسایی شده عبارتند از: پنی سیلیوم, آسپرژیلوس, پسیلیومایسس, آکرومونیوم, فوزاریوم اکسیسپاروم, فوزاریوم سولانی, آلترناریا, هلمنتوسپوریوم و موکور در این مطالعه قارچ های ساپرولگنیا پارازیتیکا, گونه ساپرولگنیا, گونه آکلیا که از قارچ های بیماریزای مهم در ماهی محسوب می شوند, از تخم های قارچ زده جداسازی و شناسایی گردیدند و به نظر می رسد که عامل اصلی آلودگی قارچی تخم در مراکز تکثیر قزل آلا قارچ های خانواده ساپرولگنیا بویژه قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا با %13.18 موارد جداسازی باشد. البته قارچ های ساپروفیت جداشده نیز قادر به استقرار و رشد روی تخم های مرده بوده و می توانند در پیشرفت آلودگی قارچی تخم موثر باشند.
کلید واژه: عفونت قارچی, تخم قزل آلای رنگین کمان, ساپروگلنیا, آکلیا

لینک کمکی