فایل word بررسي اثر کاربرد سمان چسبنده بر ريزنشت حد فاصل دو ماده آمالگام و کامپوزيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر کاربرد سمان چسبنده بر ريزنشت حد فاصل دو ماده آمالگام و کامپوزيت :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: امروزه استفاده از ترمیم های ترکیبی آمالگام- کامپوزیت در دندان های خلفی به منظور کاهش مشکلات ترمیم های آمالگام یا کامپوزیت به تنهایی توصیه می شود. نظر به این که در ترمیم های ترکیبی ریزنشت بین دو ماده از اهمیت بالایی برخوردار است, تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثر یک سمان چسبنده جدید به نام Rely-X ARC بر میزان ریزنشت فصل مشترک دو ماده مزبور انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 24 دندان پره مولر سالم ماگزیلا که به تازگی کشیده شده بودند, انتخاب شدند. پس از انجام تراش های مزیالی و دیستالی و متراکم کردن آمالگام تا 2 میلیمتری سرویکالی حفرات, دندان ها به طور تصادفی در 4 گروه 12 تایی به صورت زیر قرار داده شدند. در گروه اول بلافاصله کامپوزیت رزین قرار گرفت. در گروه دوم پس از کاربرد سمان ARC Rely-X, کامپوزیت رزین قرار داده و کیور شد. در گروه های 3 و 4, 24 ساعت پس از متراکم کردن آمالگام به ترتیب بدون کاربرد سمان و با کاربرد آن کامپوزیت رزین قرارداده و کیور شد. پس از انجام عملیات سیکل حرارتی, نمونه ها برای بررسی میزان ریزنشت با تکنیک نفوذ رنگ (dye penetration) آماده شدند. سپس درجات نفوذ رنگ تعیین و با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: فراوانی درجات نفوذ رنگ از بیشترین به کمترین به ترتیب در گروه های 3, 2, 1 و4 به دست آمد. بررسی نتایج حاصل از رتبه بندی نفوذ رنگ اختلاف معنی داری در میزان ریزنشت بین گروه ها نشان نداد (P>0.05) .نتیجه گیری: هیچ کدام از شرایط مورد آزمایش به طور کامل از ریزنشت بین دو ماده آمالگام و کامپوزیت جلوگیری نکردند که این مسئله ممکن است به عوامل مختلفی مانند نوع سمان رزینی به کار رفته و عدم توانایی اتصال کافی بین دو ماده آمالگام و کامپوزیت ارتباط داشته باشد.
کلید واژه: آمالگام دندانی, کامپوزیت رزین, ریزنشت, نفوذ رنگ, سمان چسبنده رزینی

لینک کمکی