فایل word تعيين مقادير برخي از آنزيم هاي سرم خون فيل ماهي خاوياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين مقادير برخي از آنزيم هاي سرم خون فيل ماهي خاوياري :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :4

جهت تعیین مقادیر مرجع برخی از آنزیم های سرم خون فیل ماهی, خونگیری از ساقه دمی 18 قطعه ماهی نر و 18 قطعه ماهی ماده صید شده در صیدگاه بندرترکمن و چالاشت انجام گرفت. پس از جداکردن سرم خون در آزمایشگاه مقادیر آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز ( ALT), آسپارتات آمینو ترانسفراز ( AST), آلکالین فسفاتاز ( ALP), اسید فسفاتاز ( ACP), لاکتات دهیدروژناز (LDH) و کراتین کیناز (CPK) توسط دستگاه اتو آنالایزر اندازه گیری گردید. از نرم افزار SPSS جهت آنالیز آماری اطلاعات استفاده و مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار تعیین گردید. از آزمون t - student جهت مقایسه مقادیر بین دو جنس نر و ماده و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط بین آنها استفاده شد. اختلاف معنی دار بین دو جنس و نیز همبستگی بین آنزیم های اندازه گیری شده مشاهده نشد. مقادیر مرجع تعیین شده در این مطالعه برای آنزیم های اندازه گیری شده در کل جمعیت به شرح زیر می باشد: CPK:6724/85±2079/29, LDH:2083/05±495/18, ACP:16/76±2.53, ALP:76/13±13.54, AST:290/27±60/29, ALT:6/06±1/14, واحد بین المللی در لیتر(IU/L)
کلید واژه: فیل ماهی, آنزیم, سرم, خون

لینک کمکی