فایل word مطالعه اثرات غلظت هاي مختلف پلي ساکاريدهاي غيرنشاسته اي محلول در جيره بر صفات مورفولوژيک دستگاه گوارش و عملکرد جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه اثرات غلظت هاي مختلف پلي ساکاريدهاي غيرنشاسته اي محلول در جيره بر صفات مورفولوژيک دستگاه گوارش و عملکرد جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :8

در این تحقیق تاثیر سطوح بالای پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای محلول در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی و خصوصیات مورفولوژیکی روده آنها در یک آزمایش فاکتوریل 2´3 با دوسطح جو بدون پوشینه (صفر و 30 درصد), سه سطح آنزیم (صفر, 300 و 600 گرم در تن) و با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی از سویه آربورایکرز بررسی شد. افزایش غلظت پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای محلول در جیره میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن جوجه ها (p<0.05), فراوانی خمل های زبانی و ارتفاع خمل ها را در روده کوچک کاهش داد ولی فراوانی انواع دیگر خمل ها و همچنین غدد کریپت را افزایش داد (p<0.01). افزودن آنزیم به جیره های آزمایشی اثر معنی داری بر صفات مورد مطالعه نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش غلظت پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای محلول در جیره بر خصوصیات مرفولوژیک روده کوچک جوجه های گوشتی تاثیر منفی دارد, به طوری که می تواند سطح جذب را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش عملکرد شود.
کلید واژه: پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای, مورفولوژی روده, جوجه های گوشتی, آنزیم

لینک کمکی