فایل word بررسي فعاليت آنتاگونيستي باسيلوس هاي جدا شده از فراريشه عليه Fusarium solani عامل پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فعاليت آنتاگونيستي باسيلوس هاي جدا شده از فراريشه عليه Fusarium solani عامل پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :22

پوسیدگی فوزاریومی لوبیا ناشی از Fusarium solani f.sp. phaseoli یکی از بیماری های مهم این گیاه محسوب می شود. در این تحقیق مبارزه بیولوژیک با این بیماری به عنوان روشی برای کنترل بیماری مورد بررسی قرار گرفت. اثر آنتاگونیستی 122 نمونه باکتری جدا شده از ناحیه فراریشه لوبیا به روش کشت متقابل روی محیط کشت PDA بررسی شد, که از این میان پنج جدایه با بیشترین اثر بازدارندگی علیه F.solani انتخاب گردیدند. بر اساس آزمون های بیوشیمیایی, فیزیولوژیکی و مشاهدات مورفولوژیکی از بین پنج جدایه انتخاب شده, جدایه های B99 و B23 به عنوان Bacillus cereus و جدایه های B12, B80 و B83 به عنوان Bacillus subtilis شناسایی شدند. تاثیر ترکیبات خارج سلولی, ترکیبات فرار و آنزیم هایی از قبیل سلولاز و مواد سمی مانند سیانید هیدروژن به عنوان سازوکارهای بازدارندگی مورد بررسی قرار گرفتند. در مورد ترکیبات فرار و متابولیت های مایع خارج سلولی تمام جدایه ها نسبت به شاهد روی بیمارگر موثر بوده و باعث کاهش رشد پرگنه بیمارگر شدند. در آزمون تولید سلولاز, به جز جدایه های B12, B99 و B83 تمامی جدایه ها قادر به تولید سلولاز بودند. در بررسی توانایی جدایه ها در تولید سیانید هیدروژن, هیچ کدام از جدایه ها قادر به تولید سیانید هیدروژن نبودند. در آزمایش های گلخانه ای با استفاده از خاک سترون و غیر سترون تاثیر جدایه های باکتریایی با دو روش مخلوط کردن با خاک و پوشش دادن بذور لوبیا روی شدت بیماری, درصد وقوع بیماری و وزن خشک کل گیاه بررسی شدند. جدایه های B83 و B12 شدت بیماری را به ترتیب تا سطح 1.7 و 2.1 درصد کاهش دادند و جدایه های B12, B80 و B83 به ترتیب 17, 37 و 21 درصد, باعث کاهش درصد وقوع بیماری شدند. جدایه های B12, B83 و B23 در خاک سترون در روش پوشش دادن بذور به ترتیب تا 5.5, 5.9 و 4.5 گرم نسبت به شاهد به طور معنی داری وزن خشک گیاه را افزایش دادند.
کلید واژه: پوسیدگی فوزاریومی لوبیا, مبارزه بیولوژیک, Bacillus subtilis, Bacillus cereus

لینک کمکی