فایل word تاثير تنش کمبود آب در مراحل رشد رويشي و زايشي در هيبريدهاي پربرگ و تجاري ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تنش کمبود آب در مراحل رشد رويشي و زايشي در هيبريدهاي پربرگ و تجاري ذرت :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :21

تاثیر تنش کمبود رطوبت در مرحله هشت برگی (V8), شیری شدن دانه (R3) و هر دو مرحله مزبور روی خصوصیات رشد, عملکرد و اجزای عملکرد ذرت, طی تحقیقی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش با استفاده از شش هیبرید شامل سه هیبرید تجاری (SC704, SC647 و (SC301 و سه هیبرید پربرگ (Leafyl, Leafy2 و (Leafy3 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. اعمال تنش رطوبتی در مرحله رویشی موجب به تاخیر افتادن مراحل فنولوژیکی شد, در حالی که تنش در مرحله پر شدن دانه ها و همچنین تنش در هر دو مرحله, سبب کاهش طول دوره رشد زایشی گشت. کمبود رطوبت در مراحل رشد مورد بررسی, موجب کاهش چشمگیر عملکرد بیولوژیک گردید که نکته قابل توجه, تولید ماده خشک برگ و عملکرد بیولوژیک بالا توسط هیبریدهای پربرگ مورد بررسی در شرایط بدون تنش و همچنین در شرایط تنش بود. در اثر قطع آبیاری در هر دو مرحله رویشی و پر شدن دانه ها, تمامی هیبریدها با کاهش شدید عملکرد مواجه شدند که در این بین, هیبرید SC704 با 43 درصد و هیبرید SC301 با 32 درصد, به ترتیب دارای بیشترین و کمترین افت عملکرد بودند. تنش در مرحله پرشدن دانه ها تاثیر بیشتری روی کاهش عملکرد نسبت به مرحله رویشی داشت. تنش در هر دو مرحله زایشی و رویشی بیشترین تاثیر را بر روند تجمع ماده خشک داشت. تنش در مرحله زایشی پس از این تیمار تاثیر گذار بود و تنش در مرحله رویشی دارای کم ترین تاثیر بود.
کلید واژه: تنش کمبود آب, ذرت (Zea mays), رشد و نمو, عملکرد و اجزای عملکرد

لینک کمکی