فایل word بررسي امکان مبارزه بيولوژيک با بيماري هاي قارچي طوقه, ريشه و غده سيب زميني بوسيله قارچ Tricoderma harzianum در شرايط کنترل شده و مزرعه در همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي امکان مبارزه بيولوژيک با بيماري هاي قارچي طوقه, ريشه و غده سيب زميني بوسيله قارچ Tricoderma harzianum در شرايط کنترل شده و مزرعه در همدان :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :17

این تحقیق با هدف بررسی توان آنتاگونیستی قارچ Trichoderma harzianum در شرایط آزمایشگاهی, کنترل شده (کرت های کوچک) و مزرعه روی قارچ های بیماریزای خاکزی ناحیه طوقه, ریشه و غده سیب زمینی شامل Rhizoctonia solani, Colletotrichum coccodes, Fusarium solani و Fusarium oxysporum به مدت چهار سال اجرا شد. در سال اول با نمونه برداری از مزارع سیب زمینی قارچ های بیماریزا و آنتاگونیست جداسازی و شناسایی شدند. در سال های دوم و سوم آزمایشات داخل کرت های کوچک دو مترمربعی حاوی خاک سترون و بعد از اضافه نمودن مایه تلقیح به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با 12 تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها یا آزمایشات دو ساله نشان داد که آلودگی در تیمارهای شاهد برای قارچ های بیماریزای R.solani, F. solani, C. coccodes و F. oxysporum به ترتیب برابر 26.34, 29.13, 37.22 و 24.26 بود و در تیمارهایی که قارچ T. harzianum بکار رفته بود به ترتیب 14.5, 15.36, 18.14 و 15.24 درصد بود که اختلاف بین آن ها در سطح یک درصد معنی دار بود. در سال چهارم کارایی T. harzianum در شرایط مزرعه با آلودگی طبیعی روی ارقام آگریا و مارفونا در دو تیمار به مساحت 2000 مترمربع آزمایش گردید و میانگین ها با آزمون T-test مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تیمار T.harzianum درصد آلودگی بوته ها به مجموع عوامل بیماریزای فوق در ارقام آگریا و مارفونا بترتیب 9.5 و 8 درصد و در تیمار شاهد بترتیب 17 و 15 درصد بود. و میانگین عملکرد دو رقم مذکور در تیمار T. harzianum به ترتیب 45 و 41 تن در هکتار و در تیمار شاهد بترتیب 32 و 36 تن در هکتار و اختلاف آن ها در سطح یک درصد معنی دار بود. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده در مدیریت تلفیقی بیماری های قارچی خاک زاد ناحیه طوقه, ریشه و غده سیب زمینی می توان به نحو موثری از قارچ آنتاگونیست T. harzianum به صورت توام با سایر روش ها بهره گرفت.
کلید واژه: بیماری های قارچی خاکزی, تریکودرما, سیب زمینی, مبارزه بیولوژیک

لینک کمکی