فایل word بررسي رفتار تحکيم پذيري خاک هاي ريزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکيم هيدروليکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رفتار تحکيم پذيري خاک هاي ريزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکيم هيدروليکي :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :24

نشست ناشی از تحکیم لایه های خاک, به دلیل ماهیت تدریجی و طولانی مدت آن, خطری بالقوه برای اکثر سازه های بنا شده بر خاک های تحکیم پذیر محسب می شود. در مسایل عملی, برای محاسبه مقدار و سرعت نشست از نتایج آزمایش تحکیم معمولی (ادومتری) استفاده می شود که مبتنی بر تئوری تحکیم یک بعدی ترزاقی (Terzaghi) است. این تئوری متکی بر فرضیات ساده کننده متعددی است که به واسطه هر یک از این فرضیات خطاهایی در مقادیر مشخصات تحکیمی خاک ها به وجود می آید. یکی از این فرضیات, ثابت بودن ضریب نفوذپذیری لایه رس (k) و در نتیجه ضریب تحکیم خاک (CV) در طول فرآیند تحکیم است. در حالی که ضریب نفوذپذیری و به تبع آن ضریب تحکیم با افزایش تنش موثر و کاهش درجه پوکی تغییر می کند. این موضوع در خاک های رسی نرم, با اهمیت است که پتانسیل فشردگی خیلی زیادی دارند. در این تحقیق چگونگی تاثیر فرض ثابت بودن ضریب نفوذپذیری بر مشخصات تحکیمی خاک به ویژه ضریب تحکیم بررسی و ارزیابی شده است. بدین منظور, آزمایش های مختلف تحکیم روی یک نمونه خاک رسی با رطوبت های اولیه متفاوت و با استفاده از دستگاه های تحکیم مرسوم (ادومتر) و تحکیم هیدرولیکی انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از مجموعه آزمایش ها مشخص گردید که در خاک های رسی نرم که پتانسیل فشردگی زیادی دارند؛ ضریب تحکیم در طول فرآیند تحکیم به طور قابل توجهی تغییر می کند و نتایج به دست آمده از روش های تجربی کاساگرانده و تیلور (روش های لگاریتم و جذر زمان) که مبتنی بر فرض ثابت بودن ضریب تحکیم اند دقت کافی ندارند. لذا در چنین شرایطی باید ضریب تحکیم به صورت مستقیم و با استفاده از مقادیر ضریب نفوذپذیری و فشردگی حجمی در هر مرحله از بارگذاری تعیین شود.
کلید واژه: تحکیم یک بعدی, تئوری ترزاقی, خاک ریز دانه نرم, ضریب تحکیم, نشست خاک

لینک کمکی