فایل word تاثير فاصله کاشت و مقدار بذر بر عملکرد علوفه خشک و بذر شبدر برسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير فاصله کاشت و مقدار بذر بر عملکرد علوفه خشک و بذر شبدر برسيم :


سال انتشار : 1379

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

آگاهی از اثر فاصله ردیف کاشت و مقادیر مختلف بذر برای تولید دو منظوره علوفه و بذر, در بهره برداری بهینه زراعی گیاه علوفه ای بقوله یکساله امری ضروری است. در مطالعه حاضر, تاثیر فواصل مختلف ردیف و مقدار بذر بر عملکرد علوفه و بذر شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.), در طی دو سال زراعی در منطقه اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در یک طرح کرت های خرد شده, و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار, که در آن چهار فاصله ردیف به عنوان کرت های اصلی و پنج میزان بذر به عنوان کرت های فرعی بود, اجرا شد.نتایج تجزیه واریانس ترکیبی داده ها در طی دو سال نشان داد که فاصله کاشت و میزان بذر بر عملکرد ماده خشک و عملکرد بذر, ارتفاع, وزن هزار دانه و شاخص برداشت تاثیر معنی داری دارند. اثر سال و هیچ یک از اثرهای متقابل دو و سه عامله بر عملکرد بذر معنی دار نبود, در حالی که اثرهای متقابل فاصله ردیف×میزان بذر و سال×میزان بذر بر عملکرد علوفه معنی دار بودند. مقایسه میانگین ها نشان داد که فاصله ردیف های 30 و 45 سانتی متر به ترتیب با تولید 2/3912 و 3900 کیلوگرم ماده خشک در هکتار, و تیمارهای 45 و 60 سانتی متر با تولید 4/1045 و 3/1093 کیلوگرم دانه در هکتار به عنوان بهترین تیمارهای اصلی این آزمایش شناخته شدند. کاشت مقدار 24 و 20 کیلوگرم بذر در هکتار با میانگین های تولیدی 7/1244 و 1223 کیلوگرم دانه در هکتار, به ترتیب بیشترین عملکرد بذر را داشتند. کاشت 16 کیلوگرم بذر در هکتار با تولید میانگین عملکرد ماده خشک 5/3837 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد علوفه را در سال اول, و کاشت 20 کیلوگرم بذر با تولید 3/3875 کیلوگرم بیشترین عملکرد علوفه را در سال دوم ایجاد نمود. با توجه به تولید دو منظوره علوفه و بذر شبدر برسیم, مقدار 20 کیلوگرم بذر در هکتار با فاصله کاشت 45 سانتی متر, در شرایط محیطی مشابه این آزمایش قابل توصیه می باشد.
کلید واژه: شبدر برسیم, .Trifolium alexandrinum L, عملکرد ماده خشک, عملکرد بذر, فاصله کاشت, میزان بذر

لینک کمکی