فایل word ارايه روش بررسي و ارزيابي آماري آب و هوا براساس محاسبه شاخص ACI در ايستگاه هاي حوضه درياچه نمک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه روش بررسي و ارزيابي آماري آب و هوا براساس محاسبه شاخص ACI در ايستگاه هاي حوضه درياچه نمک :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :28

ضرایب یا شاخص های اقلیمی ایی که بتوانند در لمس پدیده خشکی اقلیم موثر واقع شوند بسیار متنوع و در مقایسه با شاخص های انسانی از پیچیدگی بیشتری برخوردارند. در این مطالعه با استفاده از گردآوری, ارتباط, سازماندهی داده ها, محاسبه ضرایب همبستگی, رگرسیون خطی و بازسازی آمار وسرانجام تحلیل جز به جز اطلاعات پردازش شده, برای کلیه نتایج و یافته های حاصل از محاسبات آماری مولفه های اقلیمی اعم از تغییرات ماه به ماه و سال به سال بارش و دما, نوسان فصلی و سالانه بارش و دما, دامنه فصلی و سالانه دما, ضریب تغییرپذیری فصلی و سالانه بارش و دما و ضریب بی نظمی بارش, در مورد 35 ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه در حوضه آبریز دریاچه نمک با سابقه 40 سال (از سال 1957 تا 1996), نمرات Z محاسبه و در کلیه ستونها با یکدیگر جمع شد و بعد بر تعداد ستونهای جمع شده, تقسیم گردید. حاصل بدست آمده که بین 2- تا 3+ در مورد کلیه ایستگاهها و کلیه سالهای مورد بررسی در نوسان است, تحت عنوان شاخص آب و هوایی خشکی اقلیم (Aridity Climatic Index: ACI) تعیین کننده شدت درجات خشکی و رطوبت در ایستگاهها و سالهای مختلف اقلیمی بوده و نقش مهمی در ارزیابی و برآورد گسترش سطوح تحت تاثیر خشکی اقلیم دارد. برمبنای تعیین محدوده خشکی و با استفاده از تکنیک GIS و نرم افزار LWIS و بر اساس 45 نقشه خروجی, پدیده خشکی در حوضه آبریز دریاچه نمک به طور سال به سال مقایسه شه و مقدار سطوح تحت تاثیر خشکی با رعایت ترتیب از کم به زیاد در طی سالهایی که پدیده خشکی به وقوع پیوسته, مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی سال به سال و درصد مساحت پهنه های متاثر از پدیده خشکی بیانگر این واقعیت است که حوضه دریاچه نمک در چهاردهه اخیر با حرکتی آرام و مداوم به سمت خشکی اقلیم سوق یافته است.
کلید واژه: ارزیابی نوسان های اقلیمی, روندیابی خشکی, شاخص خشکی, پنه بندی خشکی

لینک کمکی