فایل word بررسي سازگاري (استقرار و زنده ماني) تعدادي از گياهان مرتعي در چپرقويمه گنبد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سازگاري (استقرار و زنده ماني) تعدادي از گياهان مرتعي در چپرقويمه گنبد :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :20

در فاصله سالهای 1364 تا 1368 به مدت پنج سال سازگاری تعداد 18 گونه مرتعی در ایستگاه چپر قویمه گنبد با بارندگی متوسط 250 میلیمتر و خاک با هدایت الکتریکی 22-55 میلیموس بر سانتیمتر مورد بررسی قرار گرفت. بذرهای گونه ها روی خطوط 2 متری و با فاصله 70 سانتیمتر از یکدیگر در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار کشت شدند. از هر گونه 160 پایه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان سال پنجم درصد زنده مانی گونه ها با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که از بین گیاهان مورد بررسی گونه های Agropyron elongatum و Artemisia sieberi و Atriplex canescens نسبت به سایر گونه ها از درصد استقرار و زنده مانی بیشتر و شادابی و رشد مطلوبتری برخوردار بودند.
کلید واژه: سازگاری, گونه های مرتعی, چپرقویمه گنبد

لینک کمکی