فایل word شناسايي و معرفي تيپ هاي گياهي بيوم هاي بياباني استان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي و معرفي تيپ هاي گياهي بيوم هاي بياباني استان يزد :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :29

هر چند عوامل متعددی در تشکیل بیابان دخالت دارند, ولی نقش پوشش گیاهی به لحاظ انعکاس شرایط محیط طبیعی در شناسایی و تفکیک مناطق بیابانی به خوبی آشکار است. به دیگر سخن اثر مشترک عوامل محیطی را در بروز و ظهور پدیده های مختلف می توان در پوشش گیاهی هر ناحیه جستجو کرد. با توجه به نقش بارز پوشش گیاهی در تفکیک و شناسایی مناطق بیابانی در مقاله حاضر حدود بیابانهای استان یزد از این جنبه تعیین شده است. برای پرهیز از گسترش دامنه مطالعات, سطوح مورد مطالعه در استان از اولین ارتفاعات مسلط به دشت تا انتهای مخروط افکنه مد نظر قرار گرفت. در این محدوده ضمن تعیین تیپ های گیاهی غالب و برخی از ویژگی های مهم محیطی آنها نقشه مربوطه به صورت رقومی در محیط GIS تهیه شد, بعد با استفاده از اطلاعات موجود و با توجه به ویژگیهای عمومی هر یک از تیپ های گیاهی و مناطق رویشی, محدوده اراضی بیابانی از غیربیابانی تفکیک گردید و بر این اساس نقشه بیومهای بیابانی استان یزد تهیه شد. در محدوده مورد مطالعه در مجموع 86 تیپ گیاهی تفکیک گردید که با توجه به ویژگی اختصاصی آنها, 47 تیپ معرف بیومهای بیابانی, 29 تیپ معرف بیومهای غیربیابانی و 10 تیپ باقیمانده, تیپ هایی هستند که هم در بیومهای بیابانی غیر بیابان پراکنش دارند. بیابانهای استان یزد از دیدگاه پوشش گیاهی دارای مساحتی حدود 4297700 هکتار هستند که 58.8 درصد از سطح استان را در برمی گیرد.
کلید واژه: بیابان, پوشش گیاهی, استان یزد, GIS

لینک کمکی