فایل word بررسي تاثير ميزان کود فسفر و بذر بر عملکرد اسپرس در زراعت ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير ميزان کود فسفر و بذر بر عملکرد اسپرس در زراعت ديم :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :24

به منظور بررسی تاثیر مقادیر متفاوت بذر و کود فسفات بر رشد و عملکرد اسپرس در شرایط دیم, آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1375 تا 1379 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی (سارال) خرکه اجرا گردید. در این آزمایش چهار مقدار بذر شامل 10, 20, 30 و 40 کیلوگرم در هکتار وسه مقدار کود فسفات شامل شاهد, 10 و 20 کیلوگرم P2O5 خالص در هکتار در نظر گرفته شد. به منظور بررسی اثر سال, آزمایش در سال 1376 تکرار شد. کاشت بذر در دهه سوم فروردین ماه در کرتهایی به ابعاد 2 در 4 متر و بر روی خطوط به فاصله 40 سانتیمتری انجام گرفت و در طول دوره رشد کنترل آفات برگخوار و جوندگان و نیز حذف علفهای هرز در تمام پلاتها صورت گرفت. برداشت علوفه در زمان گلدهی,‌ حدود 50 درصد گیاهان هر پلات و پس از اندازه گیری رشد ارتفاعی و حذف خطوط حاشیه انجام شد.نتایج نشان داد که مقادیر متفاوت کود فسفات تاثیر معنی داری بر عملکرد علوفه ندارند, اما تیمارهای متفاوت بذر اثر معنی دار‌ آماری در سطح 5 درصد بر عملکرد علوفه داشتند و مقدارهای 40 و 30 کیلوگرم بذر در هکتار به ترتیب با میانگین تولید 1480 و 1412 کیلوگرم علوفه خشک در هکتار برتر از سایر تیمارها بوده و هر دو در یک سطح آماری قرار داشتند.نتایج تجزیه مرکب آزمایش نیز نشان داد که روند تغییرات عملکرد گیاه تحت تاثیر عامل سال قرار گرفته و درسال دوم رشد بیشترین عملکرد علوفه حاصل شد و به رغم افزایش تولید در سال دوم بر اساس سرشت طبیعی گیاه, این روند با تغییرات وضعیت نزولات جوی در منطقه نیز مطابقت داشت.براساس این نتایج, کاشت اسپرس در مناطق مشابه ایستگاه سارال (خرکه) در فصل بهار, با مصرف 40-30 کیلوگرم بذر خالص در هکتار با موفقیت همراه می باشد.
کلید واژه: اسپرس, بذر, کود فسفات, رشد, عملکرد

لینک کمکی