فایل word تاثير تاريخ کاشت و الگوي برداشت بر عملکرد علوفه و بذر شبدر برسيم در کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تاريخ کاشت و الگوي برداشت بر عملکرد علوفه و بذر شبدر برسيم در کرج :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :18

یکی از راهکارهای اساسی جهت افزایش تولید علوفه و کاهش تخریب مراتع در کشور, تولید بذر کافی و مناسب گیاهان علوفه ای پرمحصول ازجمله شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) است. تولید بذر شبدر برسیم به عوامل زیادی از جمله تاریخ کاشت و الگوی برداشت بستگی دارد. به منظور بررسی و تعیین اثرات تاریخ کاشت و الگوی برداشت بر عملکرد بذر شبدر برسیم در منطقه کرج, این پژوهش به صورت کرتهای یکبار خردشده (split plot) و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار, که در آن تاریخ کاشت در چهار سطح به عنوان کرت اصلی و الگوی برداشت در پنج سطح به عنوان کرت فرعی بود, به مدت سه سال اجرا گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر سال بر روی عملکرد علوفه خشک,َ عملکرد بذر و وزن هزاردانه اثر معنی داری در سطح یک درصد دارد. همچنین بین سطوح مختلف تاریخ کاشت, الگوی برداشت و اثر متقابل این سطوح از نظر عملکرد علوفه خشک, عملکرد بذر و وزن هزاردانه اختلاف معنی داری وجود دارد. بیشترین عملکرد علوفه خشک به ترتیب با 4.29 تن و 5.57 تن در هکتار از تاریخ کاشت چهارم (25 اردیبهشت) و الگوی برداشت پنجم بدست آمد. از نظر عملکرد بذر تاریخ کاشت اول (25 اسفند) با 660.6 کیلوگرم و الگوی برداشت اول با 586.4 کیلوگرم بذر در هکتار برترین تیمار بودند. بیشترین وزن هزاردانه مربوط به تاریخ کاشت دوم (15 فروردین) با 3.65 گرم و الگوی برداشت دوم با 3.40 گرم است. با توجه به اثر متقابل بین عوامل, برای تولید بذر تیمار dlp2 (تاریخ کاشت اول و الگوی برداشت دوم) با 831.7 کیلوگرم و برای تولید توام علوفه و بذر تیمار dlp3 (تاریخ کاشت اول و الگوی برداشت سوم) با 761.5 کیلوگرم بذر و 2.49 تن علوفه خشک در منطقه کرج توصیه می شود.
کلید واژه: شبدر برسیم, تاریخ کاشت, عملکرد علوفه و بذر و چین برداری

لینک کمکی