فایل word بررسي تاثير بارگذاري کششي سيکلي بر مورفولوژي رده سلول هاي اندوتليال وريد بند ناف انسان در محيط کشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير بارگذاري کششي سيکلي بر مورفولوژي رده سلول هاي اندوتليال وريد بند ناف انسان در محيط کشت :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :10

هدف: ارزیابی کمی اثر بارگذاری سیکلی بر مورفولوژی سلول های اندوتلیال کشت داده شده.مواد و روش ها: دستگاه تست بارگذاری سیکلی برای کاربردهای مهندسی سلولی و با قابلیت های تغییر در کرنش, فرکانس و تعداد سیکل بارگذاری و نسبت سرعت کشش به رهاسازی طراحی و ساخته شد. سلول های اندوتلیال ورید بند ناف انسان بر روی غشای الاستیک سیلیکن گرید پزشکی کشت داده شده و در داخل انکوباتور توسط دستگاه فوق تحت بارگذاری قرار گرفتند. تغییرات کمی مورفولوژیکی سلول ها قبل و بعد از اعمال کرنش سیکلی با دامنه 25-10درصد و زمان بارگذاری 10-4 ساعت از طریق نرم افزار طراحی شده پردازش تصویر مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفت.یافته ها: مشاهده شد که آرایش تصادفی سلول های اندوتلیال پس از اعمال بار سیکلی تغییر کرده و در جهت حداقل تغییر شکل ساختار سلول جهت گیری کرده اند که در محدوده بارگذاری این مطالعه, 80-70 درجه نسبت به راستای بارگذاری است. سلول های اندوتلیال پس از بارگذاری کشیده میشوند و در نتیجه شاخص شکل (SI) که معیاری برای کشیدگی است, کاهش می یابد.نتیجه گیری: مورفولوژی سلول های اندوتلیال تحت بارگذاری سیکلی تغییر می کند به گونه ای که این تغییرات به صورت کمی وابسته به پارامترهای بارگذاری از جمله دامنه و زمان بارگذاری هستند. نتایج این بررسی در آسیب شناسی سلول های اندوتلیال ناشی از فشار خون بالا و در بازسازی عروقی ناشی از تغییرات بارگذاریهای متفاوت بر سلول های اندوتلیال به دلیل موج های فشار خون متفاوت اهمیت می یابد.
کلید واژه: سلول اندوتلیال, کرنش سیکلی, مورفولوژی, جهت گیری, بازسازی

لینک کمکی