فایل word بررسي قرابت ژنتيکي و امکان توليد مثلي بين گونه اي گوسفند اهلي (Ovis aries) و قوچ وحشي قميشلو (Ovis orientalis Isphahanica)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي قرابت ژنتيکي و امکان توليد مثلي بين گونه اي گوسفند اهلي (Ovis aries) و قوچ وحشي قميشلو (Ovis orientalis Isphahanica) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :13

هدف: بررسی شباهت ها و ارتباط ژنتیکی ژرم لاین و نیز بیولوژی تولید مثلی گوسفند اهلی (Ovis aries) با گونه وحشی قمیشلو (Ovis orientalis Isphahanica) جهت انجام مطالعات پیشرفته تر از قبیل شبیه سازی بین گونه ای.مواد و روش ها: شش گوسفند وحشی و اهلی انتخاب و از نظر تهیه بیوپسی و بررسی کاریوتیپ, توانایی جفت گیری و باروری بین گونه ای مطالعه شدند.یافته ها: گوسفندان وحشی و اهلی, جمعیت کروموزومی یکسان (54=2n) داشتند و قادر به جفت گیری و ایجاد آبستنی موفق در گونه متقابل بودند. هیبریدهای حاصله (نر و ماده) از آمیزش قوچ وحشی, میش اهلی و نیز قوچ اهلی, میش وحشی جمعیت کروموزومی برابر با یکدیگر و والدین خود داشتند. ساختارهای تولید مثلی و نیز باروری طبیعی در افراد بالغ هر دو نوع هیبرید ثبت شد.نتیجه گیری: نتایج حاصله بیانگر ارتباط دودمانی تنگاتنگ بین گونه های اهلی و وحشی مورد مطالعه است و امکان استفاده از پتانسیل تولید مثلی گونه های اهلی در جهت حفظ خصوصیات ژنتیکی گوسفند وحشی قمیشلو از طریق شبیه سازی را قابل طرح می داند.
کلید واژه: انتقال هسته, شبیه سازی بین گونه ای, هیبرید, گوسفند وحشی قمیشلو, کاریوتیپ

لینک کمکی