فایل word جداسازي سلول هاي اندوتليال سياهرگ بند ناف انسان با آنزيم اکتينيدين ميوه کيوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جداسازي سلول هاي اندوتليال سياهرگ بند ناف انسان با آنزيم اکتينيدين ميوه کيوي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :8

هدف: استفاده از آنزیم اکتینیدین میوه کیوی (Actinidia deliciosa) به منظور جداسازی سلول های اندوتلیال بند ناف انسان.مواد و روش ها: اکتینیدین در دامنه غلظت 1 تا 16 میلی گرم در میلی لیتر و زمان 10 تا 60 دقیقه برای جداسازی سلول های اندوتلیال مورد آزمایش قرار گرفت. سلول های جدا شده در محیط کشت MCDB131 کشت داده شدند. تشخیص سلول های اندوتلیال با شواهد مورفولوژیک و روش ایمونوسیتوشیمیایی و درصد زنده بودن سلول ها با آزمون تریپان بلو انجام گرفت.یافته ها: اکتینیدین در غلظت 4 میلی گرم در میلی لیتر به مدت 30-20 دقیقه توانست به طور انتخابی سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف را جدا کند. درصد بقای سلول های اندوتلیال جدا شده 95-90 درصد تخمین زده شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد اکتینیدین اثر سمی بر سلول ندارد و در مقایسه با کلاژناز کارایی بسیار مطلوبی در جداسازی سلول های اندوتلیال از سیاهرگ بند ناف انسان دارد.
کلید واژه: میوه کیوی, اکتینیدین, پروتئاز, سلول های اندوتلیال, سیاهرگ بند ناف انسان

لینک کمکی