فایل word مقايسه روش هاي مختلف توليد سلول هاي دندريتيک از مغز استخوان موش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه روش هاي مختلف توليد سلول هاي دندريتيک از مغز استخوان موش :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :13

هدف: ارزیابی کارایی سه روش متفاوت تولید سلول های دندریتیک از سلول های مغز استخوان موش.مواد و روش ها: سلول های مغز استخوان از موش C57BL/6 استخراج و در فلاسک کشت در حضور GM-(U/ml1000) CSF با (U/ml500) IL-4 و بدون IL-4 به مدت 6 روز کشت داده شدند. کشت سلول های مغز استخوان در پلیت کشت میکروبی به صورت سلول های شناور و در حضور مقدار کم (U/ml200) GM-CSF و به مدت 10 روز به عنوان سومین روش کشت مورد بررسی قرار گرفت. در هر سه روش مذکور سلول ها به منظور بالغ شدن به مدت دو روز دیگر در حضور TNF-a (50 نانوگرم بر میلی لیتر) کشت داده شدند. میزان خلوص سلول های دندریتیک به دست آمده, زیر گروه سلول ها و میزان بلوغ آنها با استفاده از فلوسایتومتری و توان سلول ها در القای پاسخ تکثیری در لنفوسیت های T آلو‍‍ژن با استفاده از اندازه گیری میزان جذب تایمیدین رادیو اکتیو سنجیده شد.یافته ها: میزان خلوص سلول های دندریتیک به دست آمده (CD11c+) در حضور GM-CSF و IL-4 و در روش کشت سلول ها در پلیت کشت میکروبی نسبت به روش GM-CSF به تنهایی به صورت معنی دار بیشتر بود (به ترتیب 6±72 و 3±69 درصد در مقابل 4±60). در ضمن در روش پلیت کشت میکروبی تعداد زیادتری سلول دندریتیک از هر موش قابل تولید بود, اما این سلول ها در برابر فاکتورهای بلوغ اضافه شده به محیط کشت مقاومت می کردند. میزان بیان شاخص های بلوغ سلول های دندریتیک (MHC class II و CD86) نیز در حضور GM-CSF و IL-4 بیشتر از دو روش دیگر بود و این سلول ها در القای پاسخ های تکثیری در لنفوسیت های T آلوژن نیز قوی تر از دو گروه دیگر عمل می کردند. در ضمن همه روش های به کار گرفته شده در این تحقیق منجر به تولید سلول های دندریتیک میلوئید (CD11b+) شدند.نتیجه گیری: به طور کلی استفاده همزمان از GM-CSF و IL-4 باعث تولید سلول های دندریتیک خالص تر, بالغ تر و از نظر عملکردی کاراتر نسبت به دو روش دیگر می شود. هر چند روش کشت سلول های مغز استخوان به صورت سلول های شناور و در پلیت کشت میکروبی می تواند تعداد بیشتری سلول دندریتیک تولید کند که در پاره ای مطالعات نظیر استفاده از سلول های دندریتیک تولروژنیک در ایمنی درمانی بیماری های خود ایمن یا در جلوگیری از رد پیوند می توانند کاربرد داشته باشند.
کلید واژه: سلول دندریتیک, مغز استخوان موش, روش های تولید سلول دندریتیک

لینک کمکی