فایل word اثر تنش فشردگي و رطوبت خاک بر رشد و ريشه دواني نهال زيتون در گلخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تنش فشردگي و رطوبت خاک بر رشد و ريشه دواني نهال زيتون در گلخانه :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات :17

هدف از انجام آزمایش بررسی اثرات تنشهای فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه دوانی نهالهای زیتون می باشد. آزمایش در شرایط محیطی گلخانه ای و گلدانی و در قالب روش آماری فاکتوریل و در طرح پایه کاملا تصادفی و در سه تکرار به اجرا درآمد که تیمارها شامل دو سطح فشردگی خاک (وزن مخصوص ظاهری 1.3 و 1.6 گرم بر سانتیمتر مکعب) و دو دور آبیاری (سه و شش روزه) بودند. از نهالهای بذری رقم زرد زیتون و خاک لوم شنی رسی برای اجرای آزمایش استفاده شد. در پایان آزمایش صفات کمی نهالها شامل زنده مانی, طول با ارتفاع نهال, وزن خشک اندام هوایی و ریشه, و طول کلی سیستم ریشه اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روشهای آماری تجزیه واریانس و آزمون معنی دار بودن تفاوت میانگینها و بکارگیری نرم افزار SPSS9 انجام شد. داده ها نشان می دهند که تیمارهای آبیاری اثر معنی داری بر صفات کمی نهالها نداشتند و تنها فشردگی خاک دارای اثر معنی دار بود. فشردگی خاک بر خلاف نتایج اعلام شده توسط سایر محققان, نه تنها اثر منفی نداشت, بلکه موجب افزایش معنی دار وزن خشک و طول کلی ریشه ها شد.
کلید واژه: اندام هوایی, تنش رطوبت, خاک, رشد, ریشه, زنده مانی, زیتون, فشردگی

لینک کمکی