فایل word بيولوژي و فيزيولوژي توليد مثل جنسي در بنه (Pistacia atlantica subsp. Mutica)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بيولوژي و فيزيولوژي توليد مثل جنسي در بنه (Pistacia atlantica subsp. Mutica) :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات :24

پسته وحشی یا بنه (Pistacia atlantica subsp. Multica) یک از گیاهان بومی ایران است که اهمیت زیادی در پوشش گیاهی رشته کوه زاگرس دارد. صفات مورد مطالعه گلها و میوه های در حال رشد شامل زمان ظهور کیسه جنینی, آندوسپرم, جنین در مراحل مختلف رشد تا هفته شانزدهم, وجود لوله گرده و آثار آن در هفته اول پس از لقاح مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه هایی که برای مطالعه لوله گرده تا آخر هفته اول جمع آوری شدند, در محلول Carnoy’s تثبیت شدند. آن دسته از نمونه هایی که برای مطالعه کیسه جنینی, جنین و آندوسپرم برداشت شدند با محلول تثبیت کننده FAA تثبیت و بعد در الکل اتیلیک 75% و در یخچال نگهداری شدند. در این روش برای مطالعه تندش و رشد لوله گرده در بافت گل ماده از ماده رنگی آنیلین بلو با نور فرابنفش (UV) استفاده شد. همچنین نمونه هایی به منظور مطالعه بافتهای تخمدان, تخمک و اندامهای اصلی گل (کلاله و خامه) و نیز چگونگی حرکت لوله گرده در آنها جمع آوری و تثبیت شدند. بعد از آنها برشهای 3-7 میکرونی تهیه و با مواد رنگی تولوئیدین بلوا (TBO) و پریدیک اسید و اسید شیفس رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. داده های جمع آوری شده پس از تبدیل با استفاده از برنامه آماری Nested تجزیه شد و رسم گرافها با استفاده از برنامه Excel انجام شد.با توجه به اهداف اصلی طرح مبنی بر انتخاب محل مناسب کاشت بنه به منظور بهره وری بهینه از این گیاه و نوع و میزان مشکلاتی که بر سرراه رشد و نمو میوه بنه وجود دارد, نتایج حاصل گویای بهترین باردهی در عرصه های جنوبی و کف دره ها و بهترین استقرار در شیبهای شمالی و کف دره ها است. همچنین مشکلاتی که رشد و نمو میوه بنه را به مخاطره می اندازند بیشتر در مراحل اولیه رشد و نمو جنین ظاهر می شوند.
کلید واژه: بنه, گرده افشانی, رشد لوله گرده, کیسه جنینی, آندوسپرم, جنین اولیه, تکامل جنین

لینک کمکی