فایل word تغييرات ويژگيهاي مهندسي چوب گونه راش در جنگل هاي سنگده (مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تغييرات ويژگيهاي مهندسي چوب گونه راش در جنگل هاي سنگده (مازندران) :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :24

راش ایران (Fagus orientalis Lipsky) یکی از مهمترین پهن برگان تجارتی جنگلهای خزری است. چوب این گونه به دلیل کیفیت بسیار خوبی که دارد پیوسته مورد توجه صنایع چوب کشور به ویژه صنعت مبلسازی می باشد. در این تحقیق ویژگیهای مهندسی چوب راش جنگلهای سنگده ساری با رعایت آیین نامه D143-52 استاندارد ASTM در دو حالت سبز (تر) و خشک اندازه گیری شده و برای تعیین تاثیر عوامل رطوبت, جهات جغرافیایی و ارتفاع تنه, داده های حاصل از آزمایشات مختلف با استفاده از روش آماری فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از گروه بندی دانکن گروه بندی شدند.نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ویژگیهای مکانیکی راش تحت تاثیر ارتفاع رویشگاه, رطوبت نمونه های آزمونی, ارتفاعات مختلف درختان نمونه و به نسبت خیلی کمتر جهات جغرافیایی و تنه درخت بوده است. همچنین مقایسه مقاومتهای بدست آمده با نتایج حاصل از آزمایشهای مکانیکی صورت گرفته در مورد راش منطقه ویسر مازندران و اسالم گیلان نشان داد که راش منطقه سنگده از مقاومتهای کمتری برخوردار است.
کلید واژه: راش ایرانی (شرقی) .Fagus orientails L, دانسیته, جرم ویژه نسبی, ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی

لینک کمکی