فایل word اثر رژيم هاي مختلف رطوبتي و تاريخ کاشت بر خصوصيات فنولوژيکي و شاخص هاي رشد سه رقم نخود ديم و آبي در مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر رژيم هاي مختلف رطوبتي و تاريخ کاشت بر خصوصيات فنولوژيکي و شاخص هاي رشد سه رقم نخود ديم و آبي در مشهد :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود, آزمایشی در سال زراعی 82-81 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. سطوح رژیم های مختلف رطوبتی شامل چهار سطح 1- بدون آبیاری 2- آبیاری در زمان کاشت 3- آبیاری در زمان کاشت و قبل از گلدهی 4- آبیاری در زمان کاشت, قبل از گلدهی و غلافدهی با ارقام جم, کرج 31-60-12 و ILC482 در دو تاریخ کاشت 20/10/81 و 30/11/81 در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر مراحل مختلف رشد (کاشت تا سبز شدن, سبز شدن تا گلدهی, گلدهی تا غلافدهی و غلافدهی تا رسیدگی) داشت. به طوری که طولانی ترین دوره رشد در تیمار سه بار آبیاری و تاریخ کاشت اول (20 دی ماه) به دست آمد. تاثیر و رژیم های مختلف رطوبتی تاریخ کاشت بر شاخص های رشد (تجمع ماده خشک, شاخص سطح برگ, سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی) قابل ملاحظه بود. به طوری که در تیمار سه بار آبیاری روند شاخص های رشد بهتر بود. در شرایط آب و هوایی مشهد رقم کرج 31-60-12 در شرایط تنش رطوبت و آبیاری تکمیلی نسبت به سایر ارقام عکس العمل بهتری را نشان داد.
کلید واژه: نخود, رژیم های مختلف رطوبتی, تاریخ کاشت و شاخص های رشد

لینک کمکی