فایل word مقايسه عملکرد علوفه برخي گونه ها و ارقام شبدر در شرايط فارياب آب و هوايي کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه عملکرد علوفه برخي گونه ها و ارقام شبدر در شرايط فارياب آب و هوايي کرج :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :20

به منظور تعیین توان بالقوه عملکرد علوفه گونه های شبدر, پژوهشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار در شرایط آب و هوایی کرج به مدت سه سال به اجرا درآمد. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر سال, اثر رقم, اثر متقابل سال×رقم از نظر عملکرد علوفه تر و خشک در سطح احتمال یک درصد معنی دار است. نتایج تجزیه اسپلیت پلات در زمان نشان داد که اثر رقم, اثر چین بردرای و اثر متقابل چین×رقم از نظر عملکرد علوفه تر و خشک در سطح احتمال یک درصد معنی دار است. مقایسه چین ها در سالها نشان داد که چین دوم به ترتیب با 2.68, 3.52و 3.87 تن در هکتار علوفه خشک بهترین چین بود. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر عملکرد علوفه در مجموع چین ها (کل تولید) بین گونه های شبدر در سطح یک درصد تفاوت معنی داری وجود دارد, به طوری که با توجه به میانگین سه ساله شبدر ایرانی الشتر با 63.94 و 8.67 و شبدر قرمز کلوبارا با 55.73 و 10.64 تن در هکتار به ترتیب بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک را تولید نمودند. مقایسه سالها نشان داد که سال 1380 با 65.63 تن علوفه تر و 9.89 تن علوفه خشک درهکتار با حدود 35-30 درصد برتری نسبت به بقیه سالها, بهترین سال بود. نتیجه نهایی این پژوهش نشان داد که از میان گونه های شبدر, شبدر ایرانی الشتر با 63.94 و 8.67 تن در هکتار علوفه تر و خشک از عملکرد قابل توجهی برخوردار است و برای منطقه کرج قابل توصیه است.
کلید واژه: عملکرد علوفه, گونه های شبدر و چین برداری

لینک کمکی