فایل word مقايسه اثر ضد ميکربي عصاره Ruta graveolens و جنتامايسين بر پسودوموناس آئروجينوزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثر ضد ميکربي عصاره Ruta graveolens و جنتامايسين بر پسودوموناس آئروجينوزا :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :13

پسودوموناس آئروجینوزا از عوامل مهم بیماریزای فرصت طلب می باشد که با داشتن عوامل بیماریزایی متعدد قادر است طیف وسیعی از عفونتها را ایجاد کند. پیدایش و گسترش سویه های جدید مقاوم به آنتی بیوتیکها نیز درمان این عفونتها را با مشکل مواجه کرده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر ضد میکربی عصاره Ruta graveolens بر سویه استاندارد پسودوموناس آئروجینوزا 27853 ATCC بوده است. برای این منظور, ضمن تعیین مقدار حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و حداقل غلظت کشنده عصاره مورد مطالعه برای پسودوموناس آئروجینوزا, تغییرات تعداد باکتریها در حضور غلظتهای 1, 2, 4 و 8 درصد روتا گراوئولنس در مقایسه با نمونه شاهد مورد بررسی قرار گرفت و با تغییرات تعداد باکتریها در حضور 0.00078 و 0.00156 میکروگرم در میلی لیتر جنتامایسین, مقایسه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که عصاره بر پسودوموناس آئروجینوزا اثر ضد میکروبی دارد و مقدار حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و حداقل غلظت کشنده برابر بوده و معادل 10 درصد بدست آمد. مقایسه تغییرات تعداد باکتریها در حضور عصاره و جنتامایسین نیز نشان داد که غلظت 8 درصد عصاره بعد از 4 ساعت, اثری معادل غلظت 0.00156mg/ml جنتامایسین بعد از گذشت 2 ساعت دارد.با توجه به مقاومت بالای پسودوموناس آئروجینوزا به آنتی بیوتیکهای متداول, احتمال دارد که با مطالعه بیشتر بتوان از گیاهان دارویی, از جمله روتا گراوئولنس به عنوان دارو استفاده کرد.
کلید واژه: پسودوموناس آئروجینوزا, روتا گراوئولنس, جنتامایسین, Ruta graveolens

لینک کمکی