فایل word تاثير تنک کردن بر رشد و سرسبزي تاغکاري هاي استان يزد (نتايج ده ساله)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تنک کردن بر رشد و سرسبزي تاغکاري هاي استان يزد (نتايج ده ساله) :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :16

به دنبال معرفی الگوی کلی اثرات متقابل بافت خاک, بارندگی و انبوهی تاغکاریها روی رشد و سرسبزی آنها, طرح حاضر به صورت ملی و پیشاهنگ در چند منطقه مبتلا به پژمردگی از جمله یزد به اجرا درآمد. هدف از اجرای این طرح واسنجی الگوی یادشده برای شرایط ویژه یزد و معرفی نتایج به واحد اجرا بوده است.برای این منظور تیمارهای انبوهی در دو سطح کمتر و دو سطح بیشتر از رقم محاسبه شده از روی الگوی کلی و همچنین خود رقم محاسبه شده و شاهد (در مجموع شش تیمار انبوهی), در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار از ابتدای فصل رویشی سال 1372 روی تاغزاری که تا آن زمان 15 فصل رویشی را پست سرگذارده بود, اجرا شد. پس از تنک کردن, ارتفاع و قطر تاج درختان باقیمانده اندازه گیری شد و در پایان 10 فصل رویش بعدی هر سال تکرار شد. در پایان دوره 10 ساله رشد ارتفاع, قطر تاج و شاخص اندازه کلی درختان (حاصلضرب ارتفاع در مربع قطر تاج) در تیمارهای مختلف, در فاصله اولین و آخرین اندازه گیری مورد تجزیه و تحلیل ترسیمی و آماری قرار گرفت.رشد کلیه تیمارها نسبت به اندازه اولیه اندک بوده و تفاوتهای ناچیز آنها معنی دار نیست. بر پایه رشد مطلق شاخص اندازه کلی درختان, بشترین و کمترین رشد به ترتیب در تیمارهای شماره 4 و شاهد دیده می شود که شامل 60 و 138 اصله در هکتار است.
کلید واژه: تاغ, پژمردگی, تنک کردن, انبوهی, بافت خاک, یزد

لینک کمکی