فایل word بررسي عملکرد گل و صفات مورفولوژيکي در تعدادي از ژنوتيپهاي گياه Rosa damascena Mill

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد گل و صفات مورفولوژيکي در تعدادي از ژنوتيپهاي گياه Rosa damascena Mill :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :16

ژنوتیپهای گیاه Rosa damascena Mill از نقاط مختلف کشور جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. در میان نمونه های فوق تعداد 11 ژنوتیپ از نظر عملکرد گل در یک دوره گلدهی, تعداد گل در شاخه, وزن متوسط گل, و صفات مورفولوژیکی براساس نتایج تجزیه واریانس, ژنوتیپها از نظر عملکرد, تعداد گل در مترمربع و وزن متوسط گل, اختلاف بسیار معنی داری نشان دادند. مقایسه میانگینها نیز ژنوتیپها را براساس صفات عملکرد گل, تعداد گل و وزن متوسط گل به ترتیب 3, 4 و 3 گروه قرار داد. ژنوتیپها شماره 6 و 2 از لحاظ عملکرد گل در هکتار, ژنوتیپهای شماره 6 و 18 از نظر تعداد گل در واحد سطح بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند, در حالی که ژنوتیپ شماره 26 با عملکرد و تعداد ناچیز گل, بیشترین وزن متوسط گل را نشان داد و پس از آن ژنوتیپهای شماره 3 و 2 قرار گرفتند. تفاوت بسیار معنی داری نیز از نظر صفات مورفولوژیکی از قبیل ارتفاع, زاویه شاخه, تعداد برگ, تراکم خار, طول خار, تعداد گل در شاخه, طول و عرض نهنج میان ژنوتیپها مشاهده شد. همچنین ژنوتیپها براساس مقایسه میانگین صفات ارتفاع و تعداد گل در شاخه, به 4 گروه, قطر تاج پوشش و طول غنچه به 2 گروه, زاویه شاخه و تعداد برگ به 5 گروه و تراکم خار و طول خار, طول وعرض نهنج, عرض غنچه به 3 گروه مجزا تقسیم شدند. نتایج تجزیه همبستگی میان صفات نیز نشان داد که تعداد گل در واحد سطح, طول غنچه و عرض نهنج با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری دارند, تفاوت میان ژنوتیپهای تحت مطالعه از نظر عملکرد و صفات مورفولوژیکی و نیز همبستگی میان صفات مختلف نشان دهنده ژرم پلاسم غنی این گیاه و وجود ظرفیت و پتانسیلهای وسیع برای اصلاح صفات مورد نظر در جهت توسعه کشت, افزایش بازده و بهره برداری تجاری گل محمدی در کشور می باشد.
کلید واژه: گل محمدی, تنوع ژنتیکی, عملکرد, ژنوتیپ, صفات مورفولوژیکی

لینک کمکی