فایل word استخراج, جداسازي و شناسايي فلاونوئيدهاي کوئرستين و روبينين از گياه .Robinia pseudoacacia L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج, جداسازي و شناسايي فلاونوئيدهاي کوئرستين و روبينين از گياه .Robinia pseudoacacia L :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :26

عصاره گل و برگ گیاه از روش استخراج با سوکسله (به کمک حلالهای پترولیوم اتر, بنزن, کلروفرم, استون و متانول) و همچنین روش خوابانیدن در حلال (متانول- آب) به نسبت (9 به 1) و سپس حلال (متانول- آب) به نسبت (1 به 1) و پس از آن استخراج با کلروفرم و هگزان بدست آمد. پس از خالص سازی و جداسازی عصاره های حاصل توسط PC و HPLC, کروماتوگرافی ستونی و کروماتوگرافی تابش لحظه ای (Flash chromatography) دو فلاونویید کوئرستین (Quercetin) و روبینین (Robinin) به صورت خالص بدست آمد. از تمامی عصاره ها و فراکسیونهای حاصل از ستون طیف HPLC و از نمونه های خالص بدست آمده طیف HPLC, 1HNMR و UV تهیه گردید و ساختمان دو فلاونویید ذکر شده تایید گردید.
کلید واژه: Robinia pseudo acacia, استخراج, فلاونویید, کوئرستین, روبینین

لینک کمکی