فایل word معرفي بخشي از فون کنه هاي فيتوزئيده (Acari:Phytoseiidae) استان گيلان, بخش اول: زير خانواده Typhlodrominae Scheuten

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي بخشي از فون کنه هاي فيتوزئيده (Acari:Phytoseiidae) استان گيلان, بخش اول: زير خانواده Typhlodrominae Scheuten :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :22

طی سه سال (1385-1382) بررسی فونستیک, کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae از روی گیاهان زراعی, باغی و جنگلی مناطق مختلف استان گیلان جمع آوری شدند. در نتیجه این بررسی تعداد ده گونه از کنه های فیتوزئید متعلق به زیر خانواده Scheuten Typhlodrominae از چهار جنس شناسایی شدند که تعداد سه گونه برای اولین بار از ایران و سه گونه برای اولین بار از استان گیلان گزارش می شوند. همچنین محل های زیست جدید برای گونه های گزارش شده قبلی از استان گیلان مشخص گردیدند. اسامی کنه های فیتوزئید شناسایی شده به تفکیک جنس به شرح زیر است. گونه هایی که برای اولین بار از ایران و استان گیلان گزارش می شوند به ترتیب با دو ستاره و یک ستاره در کنار نام آن ها مشخص شده اند: الف- جنس Typhlodromus Scheuten 1- Typhlodromus kettanehi (Dosse) 2- Typhlodromus caudiglans Schuster 3- Typhlodromus commenticius** Livshitz & Kuznetsov 4- Typhlodromus recki** Wainstein 5- Typhlodromus tubifer* Wainstein ب- جنس Paraseiulus Muma 6- Paraseiulus (Ribaga) soleiger 7- Paraseiulus triporus (Chant & Yoshida Shaul) 8- Paraseiulus talbii*(Athias-Henriot) ج- جنس Neoseiulella Muma 9- Neoseiulella tiliarum* (Oudemans) د- جنس Typhloseiulus Chant & McMurtry 10- Typhloseiulus subsimplex** (Arutunjan).
کلید واژه: فیتوزئیده, Typhlodrominae, فون, گیلان

لینک کمکی