فایل word مقاله بررسي تعيين بهترين دوز تزريقي هورمون LHRHa2 و ترکيبات متوکلوپراميد و کلرپرومازين از طريق سنجش GTH II در ماهي سيم ماده Abramis brama orientalis (Berg, 1905)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تعيين بهترين دوز تزريقي هورمون LHRHa2 و ترکيبات متوکلوپراميد و کلرپرومازين از طريق سنجش GTH II در ماهي سيم ماده Abramis brama orientalis (Berg, 1905) :

مقاله بررسی تعیین بهترین دوز تزریقی هورمون LHRHa2 و ترکیبات متوکلوپرامید و کلرپرومازین از طریق سنجش GTH II در ماهی سیم ماده Abramis brama orientalis (Berg, 1905) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در شیلات (منابع طبیعی ایران) از صفحه 29 تا 37 منتشر شده است.
نام: بررسی تعیین بهترین دوز تزریقی هورمون LHRHa2 و ترکیبات متوکلوپرامید و کلرپرومازین از طریق سنجش GTH II در ماهی سیم ماده Abramis brama orientalis (Berg, 1905)
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوز اپتیمم
مقاله LHRHa2

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر هورمون LHRHa2, به همراه ترکیبات متوکلوپرامید و کلرپرومازین (جهت تعیین بهترین دوز تزریقی), به 52 عدد ماهی سیم ماده Abramis brama orientalis, به روش داخل عضلانی تزریق گردیدند. این دوزها شامل g/kg) 4 و 3 ,2 ,1) برای هورمونLHRHa2 , mg/kg)20 و 15 , 10 , 5) برای ترکیب متوکلوپرامید و mg/kg) 12و10 ,5 ,2) برای ترکیب کلرپرومازین بودند. ماهیان طی تیمارهای پنج گانه تقسیم بندی شده سپس محلول های تزریقی ترکیبات مذکور آماده گردیدند. مراحل اجرایی کار شامل عملیات تزریق به صورت داخل عضلانی و عملیات خونگیری از طریق قوس خونی بودند. در ادامه سنجش GTH II به روش رادیوایمونواسی صورت پذیرفت. نتایج نشان دادند که هر سه ترکیب LHRHa2, متوکلوپرامید و کلرپرومازین به شکل تحریکی منجر به افزایش GTH II گردیده و در سطح (P<0.05), در دوزهای اپتیممی, باعث ایجاد اختلاف معنی دار شدند. هورمون LHRHa2 در دوز اپتیمم ((3g/kg منجر به افزایش GTH II به میزان (0554IU/L), ترکیب متوکلوپرامید در دوز اپتیمم ((5mg/kg منجر به افزایش GTH II به میزان ( (0618IU/Lو ترکیب کلرپرومازین در دوز اپتیمم (10mg/kg) منجر به افزایش GTH II به میزان ( (0522IU/Lگردیدند.

لینک کمکی