فایل word مقاله ارزيابي اثر تخم ريزي بر تغييرات کيفيت چربي فيله ماهي کپور معمولي پرورشي (Cyprinus carpio) در طول انجماد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اثر تخم ريزي بر تغييرات کيفيت چربي فيله ماهي کپور معمولي پرورشي (Cyprinus carpio) در طول انجماد :

فایل word مقاله ارزيابي اثر تخم ريزي بر تغييرات کيفيت چربي فيله ماهي کپور معمولي پرورشي (Cyprinus carpio) در طول انجماد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در شیلات (منابع طبیعی ایران) از صفحه 57 تا 69 منتشر شده است.
نام: ارزیابی اثر تخم ریزی بر تغییرات کیفیت چربی فیله ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) در طول انجماد
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور معمولی (Cyprinus carpio)
مقاله تخم ریزی
مقاله انجماد
مقاله کیفیت چربی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه اثر تخم ریزی بر فساد اکسیداتیو و هیدرولتیک فیله ماهی کپور معمولی پرورشی ,(Cyprinus carpio) قبل و پس از تخم ریزی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین ماهی کپور با دو مرحله گنادی در زمان های مختلف (قبل از تخم ریزی در 21 خرداد و پس از تخم ریزی در 27 مرداد 1386) تهیه و جهت آزمایشات مورد نظر به مدت 6 ماه در دمای 18 درجه سانتیگراد نگهداری شد. آزمایشات مربوط به اکسیداسیون و هیدرولیز چربی بر روی فیله منجمد در ماه های صفر, 1, 3 و 6 انجام شد. شاخص ثانویه اکسیداسیون چربی 1 (TBA) در طول انجماد در ماهی قبل از تخم ریزی بیشتر از ماهی پس از تخم ریزی بود (P>0.05). فساد هیدرولتیک 2 (FFA) در ماهی قبل از تخم ریزی کمتر از ماهی پس از تخم ریزی بود (P>0.05) .باندهای دوگانه 3 (CD) در ماهی قبل از تخم ریزی افزایش معنی داری نشان داد (P>0.05), در حالیکه در ماهی پس از تخم ریزی تغییر معنی داری نشان نداد (P<0.05). شکل گیری ترکیبات فلورسنس در ماهی قبل از تخم ریزی کمتر از ماهی پس از تخم ریزی بود (P>0.05). تغییرات ترکیبات فلورسنس در ماهی قبل از تخم ریزی پس از 6 ماه نگهداری معنی دار نبود (P<0.05) .اندازه گیری آهن هم در ماهی پس از تخم ریزی در طول انجماد کاهش معنی داری نشان نداد (P<0.05), اما در ماهی قبل از تخم ریزی روند مشخصی نداشت. بنابراین بر اساس برخی از شاخص های بررسی کیفیت چربی مورد استفاده در پژوهش حاضر (اندازه گیری TBA, CD), تغییرات کیفی چربی ماهیان پیش از مرحله تخم ریزی بیشتر از ماهیان تخم ریزی کرده می باشد.

لینک کمکی