فایل word پرسشنامه انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ, پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پرسشنامه انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ, پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم :

فایل word پرسشنامه انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ, پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم


مشخصات « پرسشنامه cbcl آخنباخ »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تعداد سوال: 113 سوالی

نوع فایل: pdf

پرسشنامه ,(CBCL) هدف: پژوهش حاضر با هدف انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک برای دانش آمو زان دختر و پسر دور ه های ابتدایی, (TRF) و فرم گزارش معلم (YSR) خودسنجی راهنمایی و متوسطه تهران اجرا شد .

روش: نمونه مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 1437 دانش آموز 748 پسر و 689 دختر ) تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبق ه ای چندمرحل ه ای, ) انتخاب و فرمهای مذکور در مورد آنها تکمیل شد. برای تحلیل س ؤالات و برآورد ویژگیهای روا ن سنجی مقیاسهای مربوط به هر یک از فرمهای مذکور , از مدل کلاسیک آزمون استفاده ش د.همسانی درونی مقیاسها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برآور د شده است .

یافته ها: دامنه ضرایب همسانی درونی 0است.ثبات زمانی مقیاسها نیز با استفاده از روش آزمون- بازآزمون با یک فاصله /95 - 0/ مقیاسها از 63 0 ب ه دست آمد . توافق بین / 0 تا 67 / 8 هفته بر رسی شد و دامنه ضرایب ثبات زمانی از 32 - زمانی 5 0 نوسان داش ت . در / 0 تا 67 / پاس خدهندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت . دامنه این ضرایب از 09 خصوص روایی نیز تحلیلهای مختلفی صورت گرفت .

از جمله این تحلیلها می توان به همبستگی درونی مقیاسهای هر فرم, همبستگی سوا ل -نمره کل, تمایزگذاری گروهی , قدرت تمایزگذاری و تحلیل عاملی اشاره کرد . نتیجه گیری: به طور کلی یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هر سه فرم, از اعتبار و روایی مطلوب و بالایی برخوردارند و با اطمینان م یتوان از آنها برای سنجش اختلالات عاطف ی 18 ساله استفاده کرد.

لینک کمکی