فایل word پرسشنامه تعارض با والدین (CP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پرسشنامه تعارض با والدین (CP) :

پرسشنامه تعارض با والدین(CP)

نسخه اصلی این پرسشنامه توسط فاین, جی مورلند و اندرشوبل در سال 1983 باهدف سنجیدن کیفیت روابط والد – فرزند ساخته شد. این مقیاس یک ابراز 15 سؤالی است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال, پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد و توسط اشتراوستهیه‌شده است.

پنج سؤال اول پرسشنامه, استدلال و پنج سؤال دوم, پرخاشگری کلامی و پنج سؤال سوم پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد. این پرسشنامه توسط زابلی در سال 1391 بر روی 46 نفر اجرا گردید و اعتبار آن برای کل آزمون 74/0 و برای خرده مقیاس استدلال 58/0, پرخاشگری کلامی 65/0 و پرخاشگری فیزیکی 82/0 گزارش نمود. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر: تعارض فرزند 649/0 و تعارض مادر 639/0 محاسبه شده است.


Eshteras

لینک کمکی