فایل word پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه :

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

این پرسشنامه را یی یسن چن در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی, آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ‌ها به‌صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه‌ای از کاملاً موافق (4 نمره) تا کاملاً مخالف (1 نمره) نمره‌گذاری شده است و نمره‌گذاری همه عبارات به‌صورت مستقیم است. ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی برای سه زیر مقیاس به ترتیب 75/0, 82/0 و 82/0 است. اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن آن با نمره‌های خرده مقیاس عزت‌نفس تحصیلی (آموزشگاهی) و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت برابر 53/0 به دست آمد(کوپر اسمیت,1967؛ به نقل از بیابانگرد, 1390). پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 677/0 محاسبه شده است


لینک کمکی