فایل word پرسش‌نامه خود پنداره راجرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پرسش‌نامه خود پنداره راجرز :

پرسش‌نام خود پندار راجرز

مشخصات « پرسشنامه مقیاس خودپنداره راجرز +نمره گذاری و روایی و پایایی »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

تعداد سوال: 50 سوالی

نوع فایل:ورد

برای سنجش خودپنداره از پرسش‌نام خود پندار راجـرز) 1951, به نقل از رقیبی و میناخانی, (1390که دو فرم الف و ب دارد استفاده شد. فرم الف شامل 41 جفت صفت است که در اختیار پاسخگو قرار داده می‌شود و از وی خواسته می‌شود با توجه به مقیاس هفت درجه ای (1 تا 7) بالای پرسش‌نامه, عددی را برحسب دوری یا نزدیکی هر صفت با صفاتی که در خود سراغ دارد, علامت بزند. در مرحل بعد فرم ب در اختیار فرد پاسخگو قرار می‌گیرد و از وی سؤال می‌شود که دوست دارید چگونه شخصی باشید و یا فرد ایده‌آل شما کیست؟ پس از این سؤال, از فرد پاسخگو خواسته می‌شود تا دوباره در یک مقیاس هفت درجه ای (انتخاب 1 تا 7 برای هر دو صفت) عدد مورد نظر خود را انتخاب کند. در این مرحله, عدد انتخابی فرم الف را در ردیف x و عدد انتخابی در فرم ب را در ردیف Y ثبت می کنیم. سپس تفاضل این دو را به توان 4 رسانده و مجذور مجموع تفاوت ها را محاسبه می کنیم. اگر مجذور به دست آمده بین 0تا 7 باشد, نشان‌دهند خود پنداره طبیعی (مثبت, اگر بین7/01 تا 10 باشد, نشان‌دهنده خود پنداره ضعیف (منفی) و اگر 01/10 باشد, نشان‌دهنده خود پنداره روان رنجور است. روایی و پایایی این پرسش‌نامه به دفعات در ایران بررسی شده است (نوربخش و حسن پور, 1383؛ صنم نژاد, 1386). نوربخش و حسن پور (1383) روایی همگرای پرسش‌نام خود پندار راجرز را بر مبنای همبستگی با پرسش‌نام خود پندار بک گرارش نموده و رقیبی و میناخانی (1390) آلفای کرونباخ فرم الف و ب را به ترتیب 69/0 و 60/0 گزارش کرده‌اند.

لینک کمکی